กลุ่ม
รายละเอียด
ชื่อแปลงใหญ่
ชื่อผู้จัดการ
นามสกุลผู้จัดการ
โทรศัพท์
สมาชิกรวม
profile lat
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
พื้นที่รวม
1. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นางสาวแจ่มจันทร์ นางสาวแจ่มจันทร์ 0895282732 98
13.8434502
สมุทรปราการ บางบ่อ คลองนิยมยาตรา 2330
2. พืชไร่ มันสำปะหลัง แปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบ(มันสำปะหลัง) ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายพิสิฐ เพิ่มพูน 0814580049 100
16.51986358593
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ทรงธรรม 3224
3. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท นางลมูล จันทร์วงก์ 088-435535 225
13.8434502
ชัยนาท สรรคบุรี แพรกศรีราชา 3595
4. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย นายถาวร นายถาวร 057797268 106
13.8434502
เชียงราย ขุนตาล ต้า 1119
5. ข้าว ข้าวหอมมะลิ 105 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ 0895599998 87
13.8434502
เชียงใหม่ พร้าว สันทราย 1396
6. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นายสาธิต อินทรทัศน์ 0810454757 57
16.05919299256
นครสวรรค์ บรรพตพิสัย บึงปลาทู 1808
7. ข้าว ข้าวกข.6 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายวันที เนื่องชุมพล 0872159859 378
16.53202116762
ขอนแก่น ซำสูง บ้านโนน 3309
8. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นางอรสา ไชยมนตรี 0610196446 200
17.105762104461366
นครพนม ธาตุพนม ดอนนางหงส์ 1910
9. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ นายชาญ ยอดบุนอก 042487162 130
18.05282102461
บึงกาฬ พรเจริญ พรเจริญ 1447.75
10. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวินัย ลือชา 0878555578 500
15.53838542228
ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ดงครั่งน้อย 10576
11. ไม้ยืนตัน ปาล์มน้ำมัน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นายสุเมธ วัฒนา ๐๘๑-๓๙๗๖๙๒ 3200
13.8434502
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง 8900
12. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพยาว์ พุทธมาตย์ 0892765880 110
13.8434502
เลย เชียงคาน นาซ่าว 1050
13. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร นางกาญจนา นางกาญจนา 0885620920 224
13.8434502
สกลนคร พังโคน ไฮหย่อง 2369
14. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบล สระใคร อำเภอ สระใคร จังหวัด หนองคาย นายไชยนันท์ ใจตรง 0819656373 132
17.68285061849
หนองคาย สระใคร สระใคร 1819
15. ไม้ยืนตัน ปาล์มน้ำมัน แปลงปาล์มน้ำมัน นายวิเชียร ชาญสตบุตร 089-866249 63
13.8434502
ชุมพร ท่าแซะ ท่าข้าม 15490
16. ข้าว ข้าว กข 6 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายจำนงค์ นายจำนงค์ 0872261679 175
16.92291363503
หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง 1000
17. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นายพะยอม สวัสดี 0819544772 100
13.8434502
อุดรธานี บ้านผือ บ้านผือ 1000
18. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นายชื่น คำมุงคุณ 042697026 287
13.8434502
มุกดาหาร ดงหลวง ชะโนดน้อย 2500
19. ไม้ยืนตัน ปาล์มน้ำมัน แปลงปาล์มน้ำมัน นายวิเชียร ชาญสตบุตร 089-866249 63
13.8434502
ชุมพร ท่าแซะ ท่าแซะ 1549
20. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ นายภาณุวัฒน์ ทิพย์ตา 044889103 171
13.8434502
ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ศรีสำราญ 2316
21. ข้าว ข้าว นาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนคคราชสีมา นายจรินทร์ พุ่มพวง 0810658164 151
15.28645345659
นครราชสีมา พิมาย กระเบื้องใหญ่ 4691
22. ไม้ยืนตัน ปาล์มน้ำมัน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลกะลาเส ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา นายธีระ วิวัฒนานน์ 081-370837 99
7.70974285275
ตรัง สิเกา กะลาเส 2756
23. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นายไพบูล ซารัมย์ 044691041 102
14.81791861855
บุรีรัมย์ กระสัง บ้านปรือ 1271
24. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นางสุดาวดี ณ ระนอง 0852086799 61
13.8434502
ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก 1009
25. ไม้ผล ทุเรียนหมอนทอง แปลงใหญ่ทุเรียนนอกฤดู ที่ทำการกลุ่ม 61/2 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา นายวินัย ชนะภัย 0935740588 119
8.77182
นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ตลิ่งชัน 1100
26. ข้าว ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายประธาน นายประธาน 0817259478 200
13.8434502
ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ผักไหม 3000
27. ไม้ผล ลำไย แปลงใหญ่ลำไย ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายบุญพร้อม สมศิริ 0861875926 219
13.8434502
น่าน เชียงกลาง พญาแก้ว 1449.78
28. ข้าว ข้าวหอมมะลิ แปลงใหญ่ข้าว ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายดำรง สอนตะคุ 0933190272 289
13.8434502
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ตาอ็อง 5000
29. ข้าว ข้าว. แปลงใหญ่ข้าว ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นายสุภชัย ศูนย์กลาง 054421412 235
19.32208220839
พะเยา จุน จุน 2185
30. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มนิคมการเกษตรบูรณาการข้าวตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวจิรยา วงศ์วีระ 0850438090 300
13.8434502
อำนาจเจริญ หัวตะพาน คำพระ 5000
31. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายชินวัฒน์ นายชินวัฒน์ ๐๘๑-๕๔๒๖๕๐ 171
6.84584297193
ปัตตานี หนองจิก ดอนรัก 1355
32. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี นายคมกริช ศาลาน้อย 0854799102 82
15.05980370583
อุบลราชธานี นาเยีย นาเยีย 1249
33. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นายสุรพงษ์ ภักด 0899618066 70
16.21843185093
พิจิตร ตะพานหิน ทับหมัน 1762
34. พืชไร่ มันสำปะหลัง แปลงใหญ่ต้นแบบ (มันสำปะหลัง) ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี นายปรมินทร์ ไตรทิพย์ 0819738391 50
13.8434502
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ 1111
35. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายสมภาคย์ บุญฉาบพา 0873094598 100
13.8434502
พิษณุโลก พรหมพิราม ดงประคำ 1530.77
36. พืชไร่ สับปะรดผลสด แปลงใหญ่ต้นแบบ (สับปะรด) ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายมลศักดิ์ พงษ์สุพัฒน์ 0806937799 65
13.8434502
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ่าวน้อย 1000
37. ไม้ยืนตัน ยางพารา แปลงยางพารา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นายจำเรียง นิธิกรกุล 0895990606 101
13.8434502
พัทลุง เขาชัยสน โคกม่วง 1206279
38. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายวิรัตน์ นายวิรัตน์ 032461507 50
13.8434502
เพชรบุรี ท่ายาง ท่าไม้รวก 1000
39. พืชไร่ สับปะรดบริโภคสด (พันธุ์ปัตตาเวีย) แปลงใหญ่ต้นแบบ (สับปะรด) ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นายสมศักดิ์ คงละออ 032721003 82
13.8434502
ราชบุรี บ้านคา หนองพันจันทร์ 1014
40. พืชไร่ สับปะรดภูเก็ต แปลงใหญ่สับปะรดภูเก็ต นายสุรวัฒน์ เมืองแก้ว 076-311130 27
7.979210
ภูเก็ต ถลาง ศรีสุนทร 627
41. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายเที่ยง นายเที่ยง 0848035858 115
18.22165381536
แพร่ เมืองแพร่ ห้วยม้า 1063
42. ไม้ผล ส้มโอ แปลงใหญ่ต้นแบบ (ส้มโอ) ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายกฤต พึ่งจารุเลิศกุล 0895317684 144
13.8434502
สมุทรสงคราม อัมพวา บางนางลี่ 510
43. ไม้ผล มะพร้าวน้ำหอม แปลงใหญ่ต้นแบบ (มะพร้าวน้ำหอม) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายชาญศักดิ์ นายชาญศักดิ์ 0898160442 50
13.61612625306
สมุทรสาคร บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว 892
44. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายนรินทร์ อินทวงศ์ 025971373 58
13.9858881241
นนทบุรี ไทรน้อย ขุนศรี 1365
45. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจรัส ไชยวรรณ์ 0987463160 118
13.8434502
แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ปางหมู 1024
46. ไม้ผล มะม่วง แปลงใหญ่ต้นแบบ (มะม่วง) ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง นายถาวร แก้วขาว 0843417772 56
14.62809216133
อ่างทอง สามโก้ มงคลธรรมนิมิต 565
47. ไม้ผล ทุเรียน แปลงทุเรียน ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา นางอำพร แสงอรุณ 0848582052 126
13.8434502
ยะลา ธารโต ธารโต 624.5
48. ไม้ผล มังคุด แปลงใหญ่มังคุด ตำบลในวงเหนือ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง นายชูเกียรติ ประสิทธ์ 0935796789 267
10.03987879299
ระนอง ละอุ่น ในวงใต้ 1910.25
49. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นางศรีวรรณ รูปงาม 0866959406 200
13.8434502
ลำปาง แม่ทะ หัวเสือ 1011
50. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นางกฤษณา คำหวาน 02-5491-05 50
13.8434502
ปทุมธานี หนองเสือ บึงกาสาม 1307
51. พืชไร่ มันสำปะหลัง แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นางณภัทร ภูริผล 083-005428 306
14.54640352456644
ลพบุรี หนองม่วง ดงดินแดง 6276.25
52. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางลออ ศรีผ่าน 0818528800 110
14.14338473516
พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง สิงหนาท 1070.5
53. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายโอรินทร์ หิรัญญาภรณ์ 036581998 82
13.8434502
สิงห์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี 1850
54. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายสมจิต แดงเอียด 0898760726 66
13.8434502
สงขลา ระโนด บ้านขาว 1300
55. ไม้ผล ลำไย แปลงใหญ่ลำไย ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายสมชาย สงพูล 0856949785 491
13.8434502
ลำพูน แม่ทา ทากาศ 3786
56. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย นายเตี่ยน สวัสดิ์สลุง 0810377051 50
13.8434502
สุโขทัย สวรรคโลก ป่ากุมเกาะ 1132
57. ไม้ผล ลำไยนอกฤดู แปลงแปลงใหญ่ต้นแบบลำไย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นางสาวภิญญาพัชญ์ แน่แท้ 039-387115 80
13.8434502
จันทบุรี โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน 1536
58. ไม้ผล มังคุด แปลงใหญ่มังคุด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นายถวิล นายถวิล 0848609664 167
13.8434502
นราธิวาส แว้ง แว้ง 310
59. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ต้นแบบข้าว ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพัฒนศักดิ์ นายพัฒนศักดิ์ 038 509077 240
13.8434502
ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน คลองเขื่อน 5800
60. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) นิคมสหกรณ์พิชัย ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเรืองศักดิ์ กงล้อม 0979188892 770
17.24238426905
อุตรดิตถ์ พิชัย ท่ามะเฟือง 20000
61. ประมง ปลานิล แปลงใหญ่ปลานิล จังหวัดชลบุรี นายบัญชา สุขแก้ว 038-398049 300
13.52929582
ชลบุรี พนัสนิคม พนัสนิคม 3235
62. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด นางอรทัย สมใส 039-512322 56
13.8434502
ตราด เมืองตราด หนองคันทรง 1730
63. พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แปลงใหญ่ข้าวโพด ตาบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิพนธ์ ชนมนัส 056736213 200
16.02385317944
เพชรบูรณ์ ชนแดน ซับพุทรา 5000
64. ข้าว 9 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นางจิดาภา นางจิดาภา 037391295 95
13.8434502
นครนายก องครักษ์ ศีรษะกระบือ 3660
65. ไม้ยืนตัน ปาล์มน้ำมัน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล นางวิไลวรรณ เกื้อก่อบุญ 0892069198 124
6.985912878645931
สตูล มะนัง นิคมพัฒนา 1606
66. ไม้ผล เงาะโรงเรียน แปลงใหญ่เงาะโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายทวีป อรรถพรพงษ์ 0935741643 115
13.8434502
สุราษฏร์ธานี บ้านนาสาร เพิ่มพูนทรัพย์ 983.33
67. พืชไร่ มันสำปะหลัง แปลงใหญ่ต้นแบบมันสำปะหลัง ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายธีระศักดิ์ นายธีระศักดิ์ 0898311736 51
13.65208528292
สระแก้ว เขาฉกรรจ์ หนองหว้า 1400
68. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายวินัย ลักษณะวิลาศ 0818630820 200
14.01325973168
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี นาแขม 3000
69. ไม้ยืนตัน ปาล์มน้ำมัน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายชาติ คงรื่น 0815422174 153
8.54227704479
พังงา ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง 3072
70. ปศุสัตว์ น้ำนมโค แปลงใหญ่น้ำนมโค นายจำนัล โคติวงศ์ 0818108580 859
13.8434502
สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง 12128
71. พืชไร่ อ้อยโรงงาน แปลงต้นแบบส่งเสริมการเกษตรแบบอ้อยแปลงใหญ่ 1000 ไร่ นายสุรสิทธิ์ นายสุรสิทธิ์ 043777137 150
13.8434502
มหาสารคาม โกสุมพิสัย เหล่า 1000
72. ข้าว พืช แปลงใหญ่ต้นแบบ(มังคุด) ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นางมาริน สมคิด 0819404384 86
13.8434502
ระยอง แกลง กร่ำ 512
73. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสายันต์ เค้าแคน 0857435240 200
16.49372331109
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น หนองตูม 3000
74. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายดำรง สอนตะคุ 0864608460 200
14.9073613985
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองที 3867.5
75. ไม้ผล หมอนทอง ก้านยาง ชะนี แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ นางจรวยพร นัคราบัณฑิตย์ 0817661744 120
6.67833773227
ปัตตานี โคกโพธิ์ ทรายขาว 362.25
76. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นายสมคิด วงศ์วทัญญู 0982616491 200
16.55339083599
ขอนแก่น หนองเรือ โนนทอง 3000
77. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นายสาธิต เข็มกำเนิด 0865071013 42
13.8434502
กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ขุมทอง 1127
78. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง นายวรชิต สังข์วงษ์ 0982580366 120
14.74934400739
อ่างทอง แสวงหา วังน้ำเย็น 2215.5
79. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนคุณภาพดีบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนิรุทธิ์ นิตย์กระโทก 0624203319 200
14.96705937253
บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ แสลงพัน 3000
80. ข้าวเหนียว ข้าวนาปี (ข้าวเหนียว) แปลงใหญ่ข้าว ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี 043399111 305
16.79309778609
ขอนแก่น สีชมพู วังเพิ่ม 3000
81. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น นายสุวรรณ นายสุวรรณ 0933281144 200
15.89810892548
ขอนแก่น แวงใหญ่ ใหม่นาเพียง 3000
82. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง พัทลุง นายปกรณ์ สงทอง 0980174163 84
7.68553725137
พัทลุง เมืองพัทลุง ชัยบุรี 1593.5
83. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นายสมหมาย ทัศนกิจ 0861306281 58
14.64807656457
อ่างทอง ไชโย เทวราช 1491.25
84. ข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายโสภณ เชี่ยวธัญกิจ 0872096753 63
15.39305070066
อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี หาดทนง 1500
85. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นางนิภาภรณ์ สนิทพันธ์ 0903103558 50
14.58600557182
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง 1038.75
86. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายดำรง สอนตะคุ 0864608460 200
15.08468921011
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เพี้ยราม 3000
87. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายโสภณ น้ำจันทร์ 0818528800 57
14.18462415517
พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 2006
88. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นางหนูพิศ วรเชษฐ์ 0818725396 200
15.75246329465
ขอนแก่น พล โคกสง่า 3000
89. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี นายอรรถพล ใจเอื้อ 0922474509 125
14.78053614928
สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ 3000
90. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น นางเพ็ญศรี มีทองหลาง 0817690595 200
16.01953713776
ขอนแก่น โนนศิลา เปือยใหญ่ 3000
91. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญสนอง เสมาขันธ์ 035531191 140
14.22055663829
สุพรรณบุรี สองพี่น้อง บ้านช้าง 3000
92. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายบรรพต มีสุข 035591061 48
14.61181773762
สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ไร่รถ 1047
93. ไม้ผล ทุเรียน แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นางอารีย์ จักรมานนท์ 0817871724 100
10.66482444744
ชุมพร ท่าแซะ ท่าแซะ 1000
94. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นายประภาส นายประภาส 0896713474 155
7.240481009836185
พัทลุง ปากพะยูน ดอนทราย 1255
95. ข้าว ข้าว นาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านโคกสนวน ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นายธนาศักดิ์ คำจร 0862621464 200
13.8434502
บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ ตลาดโพธิ์ 3000
96. ข้าว ข้าวเปลือกเหนีบว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายธีรศักดิ์ สกุลไทย 0982616390 200
16.60665254754
ขอนแก่น น้ำพอง บัวใหญ่ 3000
97. ข้าว ข้าว กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านสระแร่ ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นายวราพงศ์ กระศิริ 0941357384 200
13.8434502
บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ หนองกะทิง 3000
98. ข้าว ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นายวสันต์ นายวสันต์ 0817306912 200
13.8434502
บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ เมืองแฝก 3000
99. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายไพศาล ไชยเยศร์ 0894103397 200
14.59757277763
สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ บางงาม 3200
100. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายวีระ นายวีระ 0982616532 200
16.06396609427
ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง 3000
101. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่บ้านนาโสก ตำบลบ้านแก้ง นายภูษิต นายภูษิต 0610196464 204
16.93778923662
นครพนม นาแก บ้านแก้ง 1681
102. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายอำนาจ โสรถาวร 035555450 200
14.42272276227
สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สวนแตง 3000
103. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลคึมชาด, ดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น นายประคอง นายประคอง 043491136 200
15.79477565245
ขอนแก่น หนองสองห้อง คึมชาด 3000
104. ข้าว ข้าว กข 6 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู วสันต์ วสันต์ 0810529240 200
17.2111656588
หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองสวรรค์ 1000
105. ข้าว ข้าว กข 6 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประดิษฐ์ ประดิษฐ์ 088-734517 200
17.24110220666
หนองบัวลำภู นากลาง ฝั่งแดง 1000
106. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นางมณี นางมณี 0922474500 142
14.90577949933
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เดิมบาง 4626
107. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น นายปรีชา ราชนา 0897105590 200
16.09404740922434
ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม 3000
108. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายกำจร อยู่เจริญกิจ 055414170 153
17.64081395948
อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา 1287
109. ไม้ผล มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น นายไชยนันท์ นายไชยนันท์ 0862320916 50
16.14758446044
ขอนแก่น บ้านแฮด หนองแซง 1167
110. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายสุวัจจ์ ประทุมวงศ์ 0853061655 200
13.8434502
ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ 3000
111. พืชผัก การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ (ผักต่างๆและแตงโม) กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ต.ห้วยเต้ย อ.ซำสูง นายประจัญ นายประจัญ 0819754282 350
16.5458245598
ขอนแก่น ซำสูง ห้วยเตย 415
112. ข้าว ข้าว ส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร (พื้นที่จังหวัดขอนแก่น) ต.กระนวน อ.ซำสูง นายประจัญ ขันพิมล 0819754282 753
16.52740322111
ขอนแก่น ซำสูง กระนวน 3795
113. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายธนพนธ์ นายธนพนธ์ 054541484 159
13.8434502
แพร่ สูงเม่น ร่องกาศ 1329
114. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นาย โชคชัย เทพประสิทธิ์ 035571277 200
14.76665705765
สุพรรณบุรี สามชุก หนองผักนาก 3000
115. ไม้ผล มังคุด แปลงใหญ่ทั่วไป(มังคุด) ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายสุเทพ นายสุเทพ 0818645972 52
12.4859914582
จันทบุรี ขลุง ตะปอน 310
116. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป ข้าว ตำบลตลาดเกรียบ นายบรรจง สีดารักษ์ 0627543663 81
14.27279937914
พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ตลาดเกรียบ 3018
117. ไม้ผล ลำไย แปลงใหญ่ลำไย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นางวรินทร มั่งมูลอู 0813533588 165
19.58940366398
เชียงราย แม่สรวย ศรีถ้อย 1883
118. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายเชาว์ วิเศษโชค 0892578266 65
13.87378061197
กาญจนบุรี ท่ามะกา พงตึก 1100
119. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรณบุรี นางอรไท อาจหาญ 0899196108 130
14.30614560573
สุพรรณบุรี อู่ทอง บ้านดอน 1500
120. ข้าว ข้าว กข 6 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายวินัย นายวินัย 0898611335 206
17.41767842553
หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย 2900
121. ไม้ผล ลำไย แปลงใหญ่ลำไย ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นายธงชัย หล่อวิไลกุล 0869217992 133
19.12019268942
ลำปาง วังเหนือ วังเหนือ 843.75
122. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นางสายรุ้ง วงศ์สุภา 0866574169 100
19.90722470803
เชียงราย เวียงชัย เวียงเหนือ 1060
123. ไม้ผล มังคุด แปลงใหญ่มังคุด นายวิจารย์ บุษรานนท์ 074687040 50
7.45671044533
พัทลุง กงหรา คลองทรายขาว 153
124. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวบะหว้า ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายมานพ ภูนิคม 0831483169 200
17.52651900223
นครพนม นาหว้า ท่าเรือ 2000
125. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายเชาว์ นายเชาว์ 034541990 60
13.8434502
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ 1200
126. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวตำบลช้างใหญ่ นางพวงทอง สาตรสมัย 0818529559 112
14.17359678803
พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่ 3220
127. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวสนามชัยและบ้านแป้ง นางพวงทอง สาตรสมัย 0818529559 87
14.21809624466
พระนครศรีอยุธยา บางไทร สนามชัย 3061
128. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวอำเภอบางปะหัน นายวัฒนา มโนรัตน์ 0867650926 80
14.52142609255
พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน หันสัง 3000
129. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ตำบลโรงช้าง น้ำเตา บางนา นายพิพัฒน์ นายพิพัฒน์ 0819464334 109
13.8434502
พระนครศรีอยุธยา มหาราช โรงช้าง 3080
130. ข้าว พืช แปลงใหญ่ทั่วไป(ทุเรียน) ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง นางปภาดา ปลุกใจราษฎร์ 0819821605 54
12.89824122856
ระยอง วังจันทร์ พลงตาเอี่ยม 705
131. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายประดิษฐ์ สลีหล้า 0871848877 166
18.30714120123
แพร่ สอง หัวเมือง 1500
132. พืชไร่ มันสำปะหลัง แปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง) ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายสมใจ นายสมใจ 0817991607 42
14.67236242635
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย 793
133. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว นายบุญชู ชนชิต 0817085792 203
18.07228501448134
หนองคาย โพนพิสัย จุมพล 1474
134. ไม้ผล ฝรั่ง แปลงใหญ่ทั่วไป (ฝรั่ง) ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายสุริยะ เปี่ยมรอด 0898183655 37
13.67523924466
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน หนองนกไข่ 306.5
135. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว นางสุบิน สิงห์นาครอง 0804200155 222
17.83302886896714
หนองคาย โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก 2657
136. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ (ข้าว) ต.เมืองทอง นายธีรศักดิ์ นายธีรศักดิ์ 0945300722 220
15.91922495726
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เมืองทอง 3200
137. ข้าว ขัาว แปลงใหญ่ข้าวตําบลวังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย นายเชิงชาย เรือนคำปา 0931304514 50
17.09354759158
สุโขทัย เมืองสุโขทัย วังทองแดง 1303
138. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ (ข้าว) ต.หนองแก้ว นายธีรศักดิ์ แดงน้อย 0945300722 220
15.93427521911
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด หนองแก้ว 3490
139. ไม้ผล ทุเรียน แปลงใหญ่ประชารัฐทั่วไปทุเรียน นางวีระ นางวีระ 0874519953 99
6.41073819059
ยะลา กรงปินัง กรงปินัง 316
140. ไม้ผล ทุเรียน แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นางอาภรณ์ ภักษา 0810897647 50
10.72172494815
ชุมพร ปะทิว ทะเลทรัพย์ 800
141. ข้าว ข้าวเจ้า แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นายวาทศิลป์ บัวทอง 0863809329 29
14.30518909931
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ 320
142. ข้าว ข้าวสังข์หยด แปลงใหญ่ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ นายประวิง เพ็ชร์บุญ 0954405469 74
7.75957433396
พัทลุง ควนขนุน ปันแต 820
143. พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นายตระกูลศักดิ์ ไวยนาค 0818232124 50
14.534712142
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ 1000
144. พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายนิรุทธิ์ ลังการ์พินธุ์ 0856947704 57
17.85596768938
ลำพูน ลี้ ป่าไผ่ 453
145. พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายนิรุทธ์ ลังการ์พินธุ์ 0856947704 54
13.8434502
ลำพูน ลี้ แม่ตืน 358
146. ไม้ผล ลำไย แปลงใหญ่ลำไย ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย นายเลิศชัย ดอนชัย 0813879274 100
19.929305340237747
เชียงราย พญาเม็งราย แม่ต๋ำ 1000
147. พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายนิวัฒน์ นายนิวัฒน์ 0843649797 155
18.38882058784
แพร่ ร้องกวาง แม่ทราย 1000
148. ข้าว ข้าว ข้าวแปลงใหญ่ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ๋ นายสมโชค ทองเทพ 0898668175 307
8.20860423287
นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ไสหมาก 6431
149. พืชไร่ อ้อย แปลงใหญ่อ้อยตำบลป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นายสาธิต วิสุทธิพันธ์ 055-67103 71
17.55966144388
สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ป่างิ้ว 2250
150. ไม้ผล ทุเรียน ทุเรียนแปลงใหญ่ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร นายบรรยง สันติพิทักษ์ 0818948228 111
10.05108087408
ชุมพร ทุ่งตะโก ตะโก 1000
151. ข้าว ข้าว (พันธุ์ข้าว) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองตาดำ ต.ท่าชัย อ.เมือง นายชัด นายชัด 0817072116 50
15.16181
ชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าชัย 1000
152. ไม้ยืนตัน ปาล์มน้ำมัน แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จังหวัดระนอง นายชยุต เลียนกาญจนาการ 0935801234 216
9.69504637413
ระนอง เมืองระนอง ราชกรูด 3397.79
153. ข้าว ข้าว นาแปลงใหญ่บ้านหนองคันปลัก ต.เสือโฮง อ.เมืองชัยนาท นายชัด นายชัด 0817072116 112
13.8434502
ชัยนาท เมืองชัยนาท เสือโฮก 2761
154. พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แล้ง) ตำบลบ้านอ้อน ตำบลหลวงใต้ ตำบลปงเตา ตำบลนาแก ตำบลบ้านแหง ตำบลบ้านร้อง นายภาณุ อินทรวิจิตร 0816722181 499
18.75733167611
ลำปาง งาว หลวงใต้ 1922.25
155. ไม้ผล มังคุด แปลงใหญ่ทั่วไป(มังคุด) ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นางปัทมา นามวงษ์ 039309092 35
12.79535413727
จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ชากไทย 378
156. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นางสุดา นางสุดา 037312139 60
13.8434502
นครนายก เมืองนครนายก เขาพระ 1190
157. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นายอลงกต ขันติสิทธิ์ 0856946169 94
18.64924824167
ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ 1177
158. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายธงชัย นายธงชัย 0801935056 228
13.8434502
กาฬสินธุ์ เขาวง หนองผือ 3091
159. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายพนมพร นายพนมพร 0872399494 80
15.31929225334
อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี หนองขอน 1034
160. พืชไร่ มันสำปะหลัง แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นายปรารถ นายปรารถ 055689113 56
13.8434502
สุโขทัย บ้านด่านลานหอย วังลึก 1018
161. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นางพิมพา ดวงประชา 0814518338 56
13.8434502
นครนายก ปากพลี หนองแสง 1225
162. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นางละมัย ปลื้มใจ ละมัย ปลื้มใจ 0819826385 75
13.8434502
นครนายก บ้านนา พิกุลออก 1450
163. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายวิรัตน์ นายวิรัตน์ 0817361359 181
12.91478024634
เพชรบุรี ท่ายาง หนองจอก 3130
164. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองแขม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร นางอุรา ตั่นฉ้วน 0817070168 68
16.04849712115
พิจิตร โพทะเล บ้านน้อย 1650
165. ไม้ผล ทุเรียน ทุเรียนแปลงใหญ่ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นายวันชัย นายวันชัย 0845291299 32
12.48261901649
ตราด เขาสมิง ประณีต 553
166. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง นายสมพร เงินเย็น 0931300924 200
17.92282042758
ลำปาง สบปราบ แม่กัวะ 1196.5
167. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวอำเภอป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายสุกิจ มานะแซม 0856947702 361
18.5235925276
ลำพูน ป่าซาง ป่าซาง 2815
168. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายสมภาค บุญฉาบพา 0873094598 213
16.96399992376
พิษณุโลก พรหมพิราม ท่าช้าง 2478.75
169. ข้าว ข้าว นาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลนาเวียง นายวีระพงษ์ เวียงชัย 0815793758 100
13.8434502
อำนาจเจริญ เสนางคนิคม นาเวียง 1000
170. พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายนิวัติ นายนิวัติ 0817650557 146
19.15261942431
พะเยา ปง ควร 1052
171. ข้าว ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนมหาไชย ต.มหาไชย อ.สมเด็จ นายอดิศักดิ์ นายอดิศักดิ์ 0981026021 200
16.80855119495
กาฬสินธุ์ สมเด็จ มหาไชย 2427
172. พืชไร่ พืชไร่ แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา นางสาวนิรชรา วงศ์ไชย 0819730210 383
19.14439103053
พะเยา เมืองพะเยา บ้านตุ่น 3717.75
173. พืชไร่ มันสำปะหลัง แปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง) ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นางศศิธร ชาญประเสริฐ 0817057937 63
14.174848047144133
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม 1190
174. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี นายโกมุท ใจเย็น 036221633 54
14.46895267088
สระบุรี เมืองสระบุรี หนองยาว 1544
175. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายไพศาล บุญรอด 0614133632 150
14.02186964426
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม 1565
176. ไม้ผล มังคุด แปลงใหญ่มังคุด ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง นางสุวรรนี น้อยดำ 0935844938 58
7.53854200912
พัทลุง ศรีนครินทร์ อ่างทอง 139
177. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางยุพา คงวัฒนกุล 032337470 67
13.55968334598784
ราชบุรี เมืองราชบุรี เจดีย์หัก 1541
178. ข้าว ข้าว นาแปลงใหญ่ข้าวตำบลกำแพง อำเภอละงู นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ 0918245065 205
6.937744540526336
สตูล ละงู กำแพง 1267
179. ข้าว ข้าว กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลใจดี นายเมธี ชินชัย 0810268862 200
14.74381717806
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ใจดี 3025
180. ข้าว ข้าว นาแปลงใหญ่ตำบลสะพือ น.ส.ณัฐกิตติ์ ศรีสง่า 0812655389 123
15.51536219249
อุบลราชธานี ตระการพืชผล สะพือ 2700
181. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี นางสมคิด ตั้วสมพงษ์ 0812943594 66
14.76657284405
สิงห์บุรี พรหมบุรี บ้านหม้อ 1382
182. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ นายสมหมาย แก้วมณี 0860191551 219
18.17000365292
บึงกาฬ ศรีวิไล นาสิงห์ 3083
183. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นายอนันต์ ภูยาธร 0819475413 58
14.94136715401
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี หัวไผ่ 1000
184. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวตำบลสระสมิง นายทัศนะ คูณค้ำ 080250499 80
15.02158073932
อุบลราชธานี วารินชำราบ สระสมิง 1060
185. ไม้ผล ลำไย แปลงใหญ่ลำไย ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายสุธน ปืนแก้ว 0856947703 160
13.8434502
ลำพูน บ้านโฮ่ง ศรีเตี้ย 1000
186. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายไพฑูรย์ ภูยาธร 0898013978 103
14.90795349812
สิงห์บุรี บางระจัน พักทัน 2252
187. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหัวเวียง-บ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุรสีย์ เรือนทอง 0819489911 115
14.37565249495
พระนครศรีอยุธยา เสนา หัวเวียง 3511
188. ข้าว ข้าวเหนียว กข 6 นาแปลงใหญ่บ้านอีเตี้ย-สองพี่น้อง ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี นางท่อนจันทร์ วงศ์พรหม 0807555926 160
16.07249519884
ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี บึงนคร 2884
189. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลคูหาใต้ นางนงเยาว์ นางนงเยาว์ 0982807660 190
7.16936802981
สงขลา รัตภูมิ คูหาใต้ 1007
190. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลควนรู นางนงเยาว์ นางนงเยาว์ 0982807660 166
7.20712728751
สงขลา รัตภูมิ ควนรู 1093
191. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร นายเผด็จ บุญทอง 056900138 66
16.55657969942
พิจิตร วชิรบารมี วังโมกข์ 1650
192. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายชมภู ทองขาว 0819485475 58
14.83929571657
สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน ท่าข้าม 1000
193. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายโอรินทร์ หิรัญญาภรณ์ 0819485413 54
14.96925480895
สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทับยา 1225
194. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายโอรินทร์ หิรัญญาภรณ์ 0819485413 60
15.01073320308
สิงห์บุรี อินทร์บุรี ห้วยชัน 1000
195. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายโอรินทร์ หิรัญญาภรณ์ 0819485413 56
15.05901839318
สิงห์บุรี อินทร์บุรี ประศุก 1000
196. ข้าว ข้าวหอมมะลิ105 กลุ่มส่งเสริมอาชีพนาแปลงใหญ่ตำบลตลาดไทร อ.ประทาย นายธีรพงศ์ เลือดกระโทก 0933190720 50
14.965581477566234
นครราชสีมา ประทาย ตลาดไทร 1250
197. ไม้ยืนตัน มะพร้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (มะพร้าว) ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายกฤต พึ่งจารุเลิศกุล 0816947812 44
13.42721161467
สมุทรสงคราม อัมพวา เหมืองใหม่ 495
198. ไม้ผล ส้มโอ แปลงใหญ่ทั่วไป (ส้มโอ) ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นางชุลี นิลยนารถ 0616689199 74
13.45464289488
สมุทรสงคราม บางคนที บางสะแก 517
199. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายสนั่น พลศรี 0890137878 50
14.12917769684
นครปฐม บางเลน หินมูล 1106
200. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายอรชุณร์ สารพินิจ 0884576508 53
13.8434502
กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบสอง 1433
201. ไม้ผล มังคุด มังคุดแปลงใหญ่ท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายไชยรัตน์ ศรีท่าซอม 0894714437 154
13.8434502
ชุมพร หลังสวน ท่ามะพลา 1200
202. พืชไร่ อ้อยโรงงาน แปลงต้นแบบส่งเสริมการเกษตรแบบอ้อยแปลงใหญ่ สุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๑๓ 150
16.12584122671
มหาสารคาม บรบือ บรบือ 1000
203. ไม้ผล มังคุด แปลงใหญ่ทั่วไป (มังคุด) ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นางเพ็ญนภา นางเพ็ญนภา 0863251871 54
12.59947
จันทบุรี เมืองจันทบุรี พลับพลา 429.5
204. ไม้ผล มะม่วง แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นางนันทวัน คล่องคำนวณการ 0819732255 79
13.8434502
พิษณุโลก วังทอง ชัยนาม 900
205. ไม้ผล มะม่วง แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร นายวีระ บัวจันทร์ 0805082882 57
16.46960630394
พิจิตร สากเหล็ก วังทับไทร 2526
206. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นายณรงค์ สำแแดงเดช 0813788806 93
13.8434502
เพชรบุรี บ้านลาด ไร่มะขาม 1238
207. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นายณรงค์ นายณรงค์ 0813788806 124
13.10807767763
เพชรบุรี บ้านลาด ไร่โคก 1116
208. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายไพจิตร นายไพจิตร 0 155
15.84185418161
ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ โพนทอง 1904
209. พืชไร่ มันสำปะหลัง แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.แวง อ.โพนทอง นายปพนศักดิ์ อุนลุม 043571462 100
16.29481175485
ร้อยเอ็ด โพนทอง แวง 1293
210. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายชัยณรงค์ นายชัยณรงค์ 0943078587 90
16.04329244153
ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม 1091
211. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ท่าหิน นางฐาปชา ถาวโรจน์ 0982807661 80
7.398910356569646
สงขลา สทิงพระ ท่าหิน 1046
212. ข้าว ข้าวนาปี แปลงใหญ่ข้าว ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นางลำเยาว์ นางลำเยาว์ 0818798438 167
15.6390231489
ชัยภูมิ จัตุรัส กุดน้ำใส 2316
213. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว(แปลงทั่วไป) ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางเกษร นางเกษร 0828479657 200
17.25607216065
นครพนม เมืองนครพนม คำเตย 2900
214. ข้าว ข้าว นาแปลงใหญ่ตำบลอุ่มเหม้า นางอรสา ไชยมนตรี 042541420 202
16.853482174
นครพนม ธาตุพนม อุ่มเหม้า 2092.5
215. พืชไร่ มันสำปะหลัง แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก นายนิรันต์ ซึ่งสมณกุล 0933190722 58
14.69512909002
นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองหัวแรต 1408.5
216. พืชไร่ อ้อยโรงงาน อ้อยแปลงใหญ่ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ 0933192478 70
14.548737346997184
นครราชสีมา ปากช่อง วังกะทะ 3700
217. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นายธนสืบ นายธนสืบ 0 160
15.4407929872
ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ เกาะมะนาว 0
218. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นายอนันต์ นายอนันต์ 0 189
16.294550
ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ กุดเลาะ 1225
219. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นายสาคร นายสาคร 0 160
16.19100673384
ชัยภูมิ ภูเขียว ธาตุทอง 0
220. พืชไร่ มันสำปะหลัง แปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง) ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายสมชาย จีนอนงค์ 0871582145 31
13.8434502
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง 698
221. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นายวีระพงศ์ จันทร์ลาด 0800220935 200
13.00955035153
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี หนองขนาน 3200
222. พืชผัก ข้าวโพดฝักอ่อน แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ (ข้าวโพดฝักอ่อน) ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายประมวล ง้วนพริ้ง 0817050593 50
14.016102924646951
นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งลูกนก 300
223. ไม้ผล มังคุด แปลงใหญ่มังคุด ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส นายสมหมาย จันทร์แป้น 0939743409 211
5.83727758325
นราธิวาส สุคิริน ภูเขาทอง 692
224. ไม้ผล มะนาว แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ (มะนาว) ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นายอำพล แพบุตร 0813647656 40
12.99852547217
เพชรบุรี แก่งกระจาน พุสวรรค์ 320
225. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายวิรัตน์ สว่างลาภ 032461507 55
12.92397
เพชรบุรี ท่ายาง วังไคร้ 1241
226. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นายใหม่ พัฒนประสิทธิ์ชัย นายใหม่ พัฒนประสิทธิ์ชัย 0610196556 207
17.25207803414
นครพนม ปลาปาก นามะเขือ 3901
227. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ประชารัฐ (ข้าว) อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นายรังสิต เครือคำหล่อ 0819723576 60
16.49011771187
กำแพงเพชร ไทรงาม มหาชัย 1000
228. ปศุสัตว์ โคเนื้อ แปลงใหญ่ประชารัฐ(โคเนื้อ) อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร นายศรีสุเทพ นายศรีสุเทพ 0898606680 213
16.12584640684
กำแพงเพชร ปางศิลาทอง หินดาต 0
229. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ประชารัฐ (ข้าว) ตำบลสระแก้ว อ.เมือง นายธงชัย ประยงค์หอม 089-860746 202
16.54021
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร สระแก้ว 4489
230. ข้าว ช้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายกมล ฤทธิเหมาะ 024410837 20
13.82703335955
นครปฐม พุทธมณฑล มหาสวัสดิ์ 440
231. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายอดุลย์ นายอดุลย์ 0896103076 50
13.86604035496
นครปฐม นครชัยศรี แหลมบัว 1087.2
232. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก 0879775128 16
13.35942257153
สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง 310
233. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม นายศุภชัย ธรรมประชา 0897107748 200
17.08694185868
นครพนม วังยาง วังยาง 3000
234. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ประชารัฐ (ข้าว) ตำบลประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ 0 45
16.55019
กำแพงเพชร ลานกระบือ ประชาสุขสันต์ 1593
235. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ประชารัฐ (ข้าว) ตำบลเขาคีริส อ.พรานกระต่าย นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ 085-482446 82
16.54806
กำแพงเพชร พรานกระต่าย เขาคีริส 3132
236. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ประชารัฐ (ข้าว) ตำบลห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ 0854824463 137
16.73940
กำแพงเพชร พรานกระต่าย ห้วยยั้ง 2154
237. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี นางสุดารัตน์ นางสุดารัตน์ 0818727559 238
17.208945956
อุดรธานี กู่แก้ว ค้อใหญ่ 3000
238. ข้าว ข้าว นาแปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองปรือ นายปรีชา คงเกลี้ยง 0816371945 82
13.50789448839
ชลบุรี พนัสนิคม หนองปรือ 2077
239. พืชผัก ผัก แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ (ผัก) อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายวีรวุฒิ วุ่นอภัย 0848228866 145
13.8434502
กำแพงเพชร พรานกระต่าย พรานกระต่าย 157.5
240. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ประชารัฐ(ข้าว) ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย นายวีรวุติ วุ่นอภัย 084822886 103
16.65876345777
กำแพงเพชร พรานกระต่าย ถ้ำกระต่ายทอง 1931
241. พืชไร่ อ้อย แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย) อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายธนกร นายธนกร 095749424 85
16.446705
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นครชุม 1140
242. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางพะเยาว์ ปัทมามาลย์ 0981026834 200
16.19849981521879
มหาสารคาม โกสุมพิสัย เลิงใต้ 3000
243. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อำพน ศิริคำ 0981055861 200
13.8434502
มหาสารคาม กันทรวิชัย ขามเรียง 3000
244. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน ละมัย ฤทธิเดช 0981039705 200
13.8434502
มหาสารคาม เชียงยืน นาทอง 3000
245. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายบรรหาญ สุวรรณพันธ์ 0973436959 200
15.5218433018
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย หนองบัวแก้ว 3000
246. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายชูเกียรติ ปะกิระตัง 0981029471 200
13.8434502
มหาสารคาม วาปีปทุม เสือโก้ก 3000
247. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นายสุรพงษ์ คำสะอาด 0981028452 200
13.8434502
มหาสารคาม นาดูน พระธาตุ 3000
248. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นายจารุวัฒน์ คำสะอาด 0872152632 200
16.10420115721
มหาสารคาม กุดรัง ห้วยเตย 3000
249. ไม้ผล ทุเรียน แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมจิตร สอนภักดี 0933288731 178
13.8434502
ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ตระกาจ 892
250. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายชัยณรงค์ นายชัยณรงค์ 0610196543 201
16.98485271847
นครพนม เรณูนคร นาขาม 1798
251. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวหนองจอก แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายอรชุณร์ สารพินิจ 0884576508 50
13.8434502
กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ลำต้อยติ่ง 1202
252. พืชไร่ มันสำปะหลัง มันสำปะหลังแปลงใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ นายสมศรี อรัฐมิตร 0872311957 207
13.8434502
ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ 1000
253. ข้าว ข้าว นาแปลงใหญ่ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา นายธีระศักดิ์ บุตรธนู 0610194693 200
13.8434502
นครราชสีมา เมืองยาง เมืองยาง 3000
254. ข้าว ข้าว การเกษตรสมัยใหม่ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ ต.นายม อ.เมือง ชูศักดิ์ ศรีบุญเรือง 056736218 69
13.8434502
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ นายม 1232
255. ข้าว ข้าว นาแปลงใหญ่ตำบลโคกจาน นางยุพาพิน ศรียงยศ 0849625351 223
14.98003699888
ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย โคกจาน 3000
256. ข้าว ข้าว การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตำบลบ้านติ้ว อ.หล่มสัก นพณํฐ ลาไชย 056824291 200
13.8434502
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านติ้ว 3000
257. ข้าว ข้าว นาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งไชย นายชัยณรงค์ นายชัยณรงค์ 0800049087 229
15.03499982177
ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทุ่งไชย 3268
258. พืชผัก กะหล่ำปลี โครงการส่งเสริมผลิตผักปลอดภัยแปลงใหญ่ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า ชัยพร ชัยพร 056709008 300
13.8434502
เพชรบูรณ์ หล่มเก่า วังบาล 1000
259. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าวแขวงสามวาตะวันออก นายอรชุณร์ สารพินิจ 0884576508 100
13.8434502
กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก 2000
260. พืชไร่ อ้อยโรงงาน แปลงใหญ่อ้อยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นายสำเนียง กรมธรรมา 0898401230 120
13.8434502
อุดรธานี บ้านผือ หายโศก 3300
261. ข้าว ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่โชคชัย นายศักดิ์ศรี ล้อมไธสง 0819679277 208
14.692470091
นครราชสีมา โชคชัย ท่าเยี่ยม 3098
262. ข้าว ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นายประหยัด โคตรัตน์ 0854799086 81
13.8434502
อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ยางสักกระโพหลุ่ม 1250
263. ข้าว ข้าว นาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายวัฒนศักดิ์ นายวัฒนศักดิ์ 0819756745 235
18.43530288695
บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ หอคำ 1858
264. พืชไร่ มันสำปะหลัง แปลงใหญ่มันสำปะหลัง นายสนั่น พิงกระโทก 0872256102 50
17.80776484233
อุดรธานี น้ำโสม โสมเยี่ยม 500
265. ข้าว ข้าวขาวดอกมะลิ 105 นาแปลงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อ.พิมาย นายจรินทร์ พุ่มพวง 044471209 178
15.40618394294
นครราชสีมา พิมาย ดงใหญ่ 3000
266. ข้าว ข้าวเหนียว กข 6 นาแปลงใหญ่ตำบลบึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก วิษณุ บูรณะ 0981025928 277
16.59600110603
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก บึงนาเรียง 2940
267. ข้าว ข้าว แปลงใหญ่ข้าว ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร นายเอกรัฐ นายเอกรัฐ 0810407287 73
13.8434502