เขต
จังหวัด
จำนวนแปลง
ประชุมชี้แจงแล้ว
ยังไม่ประชุมชี้แจงแล้ว
ไม่ได้กรอก
ขอสินเชื่อ
ไม่ขอสินเชื่อ
มีแหล่งเงินอื่นๆ
ไม่มีความจำเป็น
สมาชิกไม่ต้องการค้ำประกัน
อยู่ระหว่างพัฒนากลุ่ม
อื่นๆ
จัดทำแผนธุรกิจแล้ว
อยู่ระหว่างแผนธุรกิจแล้ว
รวมวงเงิน
วงเงินดำเนินการเสร็จแล้ว
วงเงินอยู่ระหว่างดำเนินงาน
1 กรุงเทพมหานคร 7 7   0   7   7                
1 ชัยนาท 15 8 7 0   8     6 2            
1 นนทบุรี 10 1 9 0 1               1      
1 ปทุมธานี 12 12   0 1 11 1 2 2 6     1      
1 พระนครศรีอยุธยา 29 26   0 5 22   6 3 9 2   4      
1 ลพบุรี 15   15 0                        
1 สระบุรี 46 2 44 0                        
1 สิงห์บุรี 10 10   0   10       10            
1 อ่างทอง 10 10   0 2 8   2   6   2        
2 กาญจนบุรี 23 1 22 0 1             1        
2 นครปฐม 19   19 0                        
2 ประจวบคีรีขันธ์ 7 7   0 5 2       2   2 3      
2 ราชบุรี 20 1 19 0 1             1        
2 สมุทรสงคราม 5 5   0   5   4   1            
2 สมุทรสาคร 7 7   0 2 5   2   3     2      
2 สุพรรณบุรี 34 18 16 0 2 16       16   1 1      
2 เพชรบุรี 40 34 6 0 7 27     1 23 3 1 6 1334000 1334000  
3 จันทบุรี 18 10 5 0 6 4       4     6      
3 ฉะเชิงเทรา 14 11 3 0 5 6 1 2   3   1 4 2920000 2920000  
3 ชลบุรี 16 15 1 0 3 12       12   1 2 3000000 3000000  
3 ตราด 15 13 2 0   13   13                
3 นครนายก 20 20   0   20       20            
3 ปราจีนบุรี 17 5 7 0 2 3       3   2   10000000 10000000  
3 ระยอง 10 10   0   10       10            
3 สมุทรปราการ 10 9 1 0 2 7   7       2   10000000 10000000  
3 สระแก้ว 12 12   0 1 10     1 1 8   1      
4 กาฬสินธุ์ 19   19 0                        
4 ขอนแก่น 127 10 117 0 9 1           6 3      
4 นครพนม 38 15 2 0 6 9     2 7     6      
4 บึงกาฬ 20 4 1 0   9       1 7          
4 มหาสารคาม 18 11 7 0   11         11          
4 มุกดาหาร 5 1 4 0 1                      
4 ร้อยเอ็ด 62 61 1 0 51 10       10   3 48      
4 สกลนคร 7   7 0                        
4 หนองคาย 6   6 0                        
4 หนองบัวลำภู 10 9   0 2 7         7   2      
4 อุดรธานี 27 1 26 0 1                      
4 เลย 18 14 4 0   14   14                
5 ตรัง 18 1 17 0   1         1          
5 นราธิวาส 21 21   0   21   3   18            
5 ปัตตานี 27 27   0   27 5 12   10            
5 พัทลุง 15 8 7 0   8   1 1 6            
5 ยะลา 4 4   0   4       4            
5 สงขลา 8 1   0 1 7       7   1   3531700 3531700  
5 สตูล 21 20 1 0 1 19     14 5     1      
6 น่าน 36 36   0 2 34 3 1 1 29     2      
6 พะเยา 20   20 0                        
6 ลำปาง 23 12 11 0 1 11   5   6     1      
6 ลำพูน 22 22   0 3 19   1   18   3   6532920 6532920  
6 เชียงราย 45   45 0                        
6 เชียงใหม่ 40 40   0 9 31   1   30     9      
6 แพร่ 15 9 6 0 3 6       3 3 1 2 3000000 3000000  
6 แม่ฮ่องสอน 10 10   0   10       7 2          
7 ชัยภูมิ 46 36   0 26 7       6 1   13      
7 นครราชสีมา 238   238 0                        
7 บุรีรัมย์ 111   111 0                        
7 ยโสธร 24   24 0                        
7 ศรีสะเกษ 86 85 1 0 85             5 80 44000000 44000000  
7 สุรินทร์ 20 20   0 6 14   8   6     6      
7 อำนาจเจริญ 35 35   0 7               7      
7 อุบลราชธานี 19 19   0 7 12       11 1   7      
8 กระบี่ 11 11   0 1 10   1   8 1   1      
8 ชุมพร 18 13 5 0 2 11       3 7 1 1 10000000 10000000  
8 นครศรีธรรมราช 31 31   0 2 29       29   1 1 5000000 5000000  
8 พังงา 16 16   0   16       14 2          
8 ภูเก็ต 4 4   0   4   4                
8 ระนอง 15 14 1 0 13 1   1       1 12 5000000 5000000  
8 สุราษฎร์ธานี 39 19 6 0 4 15     1 13 1 2 2 6000000 6000000  
9 กำแพงเพชร 18 18   0 2 16 1       6 2   20000000 20000000  
9 ตาก 22 21 1 0 1 20         20   1      
9 นครสวรรค์ 22   22 0                        
9 พิจิตร 25 2 23 0 2               2      
9 พิษณุโลก 43 23 2 0 4               4      
9 สุโขทัย 9 9   0 3 6 1 1   4     3      
9 อุตรดิตถ์ 42 31 11 0 26 5                    
9 อุทัยธานี 28   28 0                        
9 เพชรบูรณ์ 21 1 20 0 1               1      
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร