ชื่อแปลงใหญ่
กลุ่มสินค้า
สินค้า
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
เกษตรกร(ราย)
พื้นที่(ไร่)
ชื่อผู้จัดการ
นามสกุล
โทรศัพท์
ตำแหน่ง
รวมกลุ่ม
รวมมาตราฐาน
gap
อินทรีย์
RSPO
อื่นๆ
วาดแปลงแล้ว
doae
farmmis
gisdago
qgis
แปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ 40 175.00 นายธนโชติ หอมแย้ม   หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
แปลงใหญ่ผัก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา 50 256.10 นายสมคิด คำมา 0979249986 หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 4   50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่กล้วยไม้ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน 30 111.20 นายสรรเสริญ บุญสนิท 0817336520 หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 อื่นๆ 25 25 0 0 0 1 0 0 1 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ข้าว ข้าว สมุทรปราการ บางบ่อ คลองนิยมยาตรา 50 1249.00         วิสาหกิจชุมชน 50 50 0 0 0 31 1 0 0 30
แปลงใหญ่ข้าว หมู่1,2,3,4, 6 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ข้าว ข้าว สมุทรปราการ บางบ่อ คลองนิยมยาตรา 64 1582.00 นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 29 1 1 0 27
แปลงใหญ่ผักกระเฉด หมู่ 1,2,3 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร สมุทรปราการ บางพลี หนองปรือ 0 0.00 นายจำนงค์ เพชรประยูร   เกษตรอำเภอบางพลี อื่นๆ 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ 6 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ สมุทรปราการ พระประแดง บางน้ำผึ้ง 40 40.00 นายวินัย จันทมะโน   เกษตรอำเภอพระประแดง อื่นๆ 0 0 0 0 0 90 0 32 0 58
แปลงใหญ่ปลานิล กุ้งขาว หมู่ 12 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประมง ปลานิล สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง 75 1876.00 นางจรีภรณ์ มีศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4,8,10,11,12,13 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ข้าว ข้าว สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง 51 1344.00 นางทิพย์มาลี มังคละสวัสดิ์   เกษตรอำเภอบางเสาธง อื่นๆ 0 0 0 0 0 26 0 9 0 17
แปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลไม้ ทุเรียน นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง 70 245.75 นายสมเกียรติ ขรรค์ชัย   เกษตรอำเภอบางกรวย   0 0 0 0 0 53 2 37 0 14
แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ นนทบุรี บางกรวย มหาสวัสดิ์ 30 60.25 นายสมเกียรติ ขรรค์ชัย   เกษตรอำเภอบางกรวย   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลไม้ ทุเรียน นนทบุรี บางใหญ่ บางเลน 50 161.50 นายสุวพัชร์ ศิรนิธิภิรมย์ 081 843327 เกษตรอำเภอบางใหญ่ อื่นๆ 0 0 0 0 0 19 8 6 0 5
แปลงใหญ่กล้วยน้ำว้า อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลไม้ กล้วยน้ำว้า นนทบุรี บางใหญ่ บ้านใหม่ 57 243.25 นายสุวพัชร์ ศิรนิธิภิรมย์   เกษตรอำเภอบางใหญ่   0 0 0 0 0 17 1 5 0 11
กลุ่มส่งเสริมข้าวแปลงใหญ่ข้าวบ้านคลองตาชม ม.9 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ข้าว ข้าว นนทบุรี บางบัวทอง บางคูรัด 32 469.00 นายไพโรจน์ สอนชา 081 843328 เกษตรอำเภอบางบัวทอง อื่นๆ 0 0 0 0 0 50 3 37 0 10
กลุ่มส่งเสริมข้าวแปลงใหญ่บ้านลาดกระเฉด ม.6 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ข้าว ข้าว นนทบุรี บางบัวทอง บางคูรัด 36 742.00 นายไพโรจน์ สอนชา 081 843328 เกษตรอำเภอบางบัวทอง อื่นๆ 0 0 0 0 0 77 11 61 0 5
แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลไม้ ทุเรียน นนทบุรี ปากเกร็ด บางตะไนย์ 31 95.00 นางมะลิ บุญนาน   เกษตรอำเภอปากเกร็ด อื่นๆ 0 0 0 0 0 14 0 4 0 10
แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลไม้ ทุเรียน นนทบุรี ปากเกร็ด ท่าอิฐ 30 102.50 นางมะลิ บุญนาน 095 530402 เกษตรอำเภอปากเกร็ด อื่นๆ 0 0 0 0 0 13 1 4 0 8
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ข้าว ข้าว นนทบุรี ปากเกร็ด คลองข่อย 33 496.00 นางมะลิ บุญนาน 095 530402 เกษตรอำเภอปากเกร็ด อื่นๆ 0 0 0 0 0 25 5 5 0 15
แปลงใหญ่เตยหอม หมู่ที่ 13 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม 37 246.00 นางเรณู ปาละศิริ 0982806339 เกษตรอำเภอคลองหลวง วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 8 1 7 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 16 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี คลองหลวง คลองสี่ 170 4186.75 นางเรณู ปาละศิริ 0850798432 เกษตรอำเภอคลองหลวง วิสาหกิจชุมชน 200 200 0 0 0 294 75 151 13 55
แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน ปทุมธานี หนองเสือ บึงกาสาม 80 2239.00 นางกฤษณา คำหวาน 0982806334 เกษตรอำเภอหนองเสือ วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 41 4 34 3 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว หน้าไม้ 30 795.00 นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย 0982806340 เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว วิสาหกิจชุมชน 30 30 0 0 0 5 0 1 1 3
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคำพร้อย 34 928.00 นายณัฐพงศ์ โตปิติ 0982806335 เกษตรอำเภอลำลูกกา วิสาหกิจชุมชน 34 34 0 0 0 20 0 1 19 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา ลำลูกกา 37 904.00 นายณัฐพงศ์ โตปิติ 0982806335 เกษตรอำเภอลำลูกกา วิสาหกิจชุมชน 36 36 0 0 0 43 1 1 41 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้าว ข้าว ปทุมธานี ลำลูกกา ลำไทร 44 1253.00 นายณัฐพงศ์ โตปิติ 0982806355 เกษตรอำเภอลำลูกกา วิสาหกิจชุมชน 47 47 0 0 0 34 1 3 26 4
แปลงใหญ่ผัก หมู่ที่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร ปทุมธานี สามโคก บางเตย 40 200.00 นายสุภาร อภัยนอก 0982806337 เกษตรอำเภอสามโคก วิสาหกิจชุมชน 40 40 0 0 0 32 2 9 14 7
แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 4 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สวนพริก 48 85.00 นางนัตยาภรณ์ แสงรัตนธงชัย 0871200435 เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 22 2 19 0 1
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บ้านใหม่ 50 1288.00 นางนัตยาภรณ์ แสงรัตนธงชัย 0871200435 เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา อื่นๆ 4 4 0 0 0 143 16 32 0 95
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ วังแดง 52 1067.25 นางสาวยุพา ปภูสะโร 0819482266 เกษตรอำเภอท่าเรือ อื่นๆ 3 3 0 0 0 284 94 127 39 24
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา นครหลวง นครหลวง 69 1616.50 นายน้อย แสงรัตนธงชัย 0819463232 เกษตรอำเภอนครหลวง อื่นๆ 4 4 0 0 0 112 79 0 0 33
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา นครหลวง หนองปลิง 38 759.75 นายน้อย แสงรัตนธงชัย 0819463232 เกษตรอำเภอนครหลวง อื่นๆ 3 3 0 0 0 31 12 0 0 19
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางไทร ไม้ตรา 38 963.00 พวงทอง สาตรสมัย 0819285929 เกษตรอำเภอบางไทร วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 63 21 30 0 12
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางบาล น้ำเต้า 61 1680.00 นายสมเกียรติ เพิ่มพิพัฒน์ 0819464400 เกษตรอำเภอบางบาล วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 140 54 3 11 72
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ลาดน้ำเค็ม 57 1881.00 นายนภดล วิทยาภรณ์ 0819020258 เกษตรอำเภอผักไห่ อื่นๆ 3 3 0 0 0 20 12 6 0 2
แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 2 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ นาคู 53 324.00 นายนภดล วิทยาภรณ์ 0819020258 เกษตรอำเภอผักไห่ อื่นๆ 3 3 0 0 0 18 4 14 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ลำตะเคียน 49 1505.00 นายนภดล วิทยาภรณ์ 0819020258 เกษตรอำเภอผักไห่ วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 119 30 17 0 72
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ จักราช 60 1451.00 นายนภดล วิทยาภรณ์ 0819020258 เกษตรอำเภอผักไห่ อื่นๆ 3 3 0 0 0 35 22 7 6 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ภาชี โคกม่วง 47 1305.00 นางสาวกัญญาภัทร พันธุ์ภักดี 0818528811 เกษตรอำเภอภาชี อื่นๆ 10 10 0 0 0 24 18 0 0 6
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา ภาชี ดอนหญ้านาง 58 1592.00 นางสาวกัญญาภัทร พันธุ์ภักดี 0818528811 เกษตรอำเภอภาชี อื่นๆ 10 10 0 0 0 67 15 0 0 52
แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 5 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง สิงหนาท 63 123.00 นายโสภณ น้ำจันทร์ 0818528800 เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง วิสาหกิจชุมชน 63 63 0 0 0 26 6 19 0 1
แปลงใหญ่พืชอาหารสัตว์ หมู่ 2 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง คลองพระยาบันลือ 26 358.00 นายปรัชญา โพธิ์ขำ 0816506818 ปศุสัตว์อำเภอลาดบัวหลวง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา วังน้อย หันตะเภา 102 2601.00 นางศิริ ตรีมรรค ตรีมรรค 0816181657 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 6 6 0 0 0 34 1 1 0 32
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา เสนา บ้านแพน 44 1151.75 ว่าที่ร้อยตรีอุเทน สีลาเม 0869245713 หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร อื่นๆ 0 0 0 0 0 46 26 2 1 17
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย ปลายกลัด 36 1152.00 นางสุพรรณณี คุณพันธ์ 0863665442 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 4 1 0 0 3
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย เทพมงคล 59 1960.00 นายพิชัย เข็มเงิน 0818527773 เกษตรอำเภอบางซ้าย วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 130 5 0 0 125
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย วังพัฒนา 30 785.00 นายพิชัย เข็มเงิน 0818527773 เกษตรอำเภอบางซ้าย วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 20 0 8 0 12
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 10 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา อุทัย สามบัณฑิต 51 1323.75 นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ 0818360187 เกษตรอำเภออุทัย วิสาหกิจชุมชน 3 3 0 0 0 86 11 1 0 74
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าว ข้าว พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก สองห้อง 54 1082.50 นางพรทิพย์ เพ่งสุข 0610569944 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน อื่นๆ 3 3 0 0 0 34 1 11 19 3
แปลงใหญ่กล้วย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลไม้ กล้วยหอม อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง 33 104.25 นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์   เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง   0 0 0 0 0 40 3 26 1 10
แปลงใหญ่กล้วย ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลไม้ กล้วยหอม อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก 33 102.25 นายบุญเลิศ รอดเจริญ 0898013996 เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง วิสาหกิจชุมชน 15 15 0 0 0 32 8 20 2 2
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธื์ทอง จังหวัดอ่างทอง ข้าว ข้าว อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก 72 1342.00 นายบุญเลิศ รอดเจริญ 0898013996 เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง อื่นๆ 15 15 0 0 0 112 63 36 6 7
แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ข้าว ข้าว อ่างทอง โพธิ์ทอง ยางช้าย 34 681.00 นายทรงพล พูลสวัสดิ์ 0871659092 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง วิสาหกิจชุมชน 34 34 0 0 0 26 10 15 0 1
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ข้าว ข้าว อ่างทอง โพธิ์ทอง คำหยาด 63 1076.00 นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม 0819448955 หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง   0 0 0 0 0 76 49 12 5 10
แปลงใหญ่ผัก ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผัก/สมุนไพร กระเจี๊ยบเขียว อ่างทอง วิเศษชัยชาญ หลักแก้ว 55 214.00 นายสนอง พ่วงดี 0898013996 เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ อื่นๆ 25 25 0 0 0 70 7 53 2 8
แปลงใหญ่ข้าว ม.9 ต.โคกกะเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี เมืองลพบุรี โคกกะเทียม 126 2791.00 นายชูชีพ อุทะโก 0815730014 เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อื่นๆ 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.10 ต. โคกตูม อ. เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี เมืองลพบุรี โคกตูม 88 2757.00 นายชูชีพ  อุทะโก 0815730014 เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.2 ต.นิคมสร้างตนเอง อ. เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี เมืองลพบุรี นิคมสร้างตนเอง 50 1466.00 นายชูชีพ  อุทะโก   เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่โคนม ม.9 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ปศุสัตว์ โคนม ลพบุรี พัฒนานิคม พัฒนานิคม 45 1651.00 นายวินัย นาเอก 0366390396 ปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม สหกรณ์ 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี พัฒนานิคม โคกสลุง 35 758.00 นายมาโนช กะระโสภณ 0812928456 เกษตรอำเภอพัฒนานิคม อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.5 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี พัฒนานิคม โคกสลุง 30 685.00 นายมาโนช กะระโสภณ 0812928456 เกษตรอำเภอพัฒนานิคม กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ม.1 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พืชไร่ อ้อยโรงงาน ลพบุรี พัฒนานิคม หนองบัว 36 1099.00 นายมาโนช กะระโสภณ   เกษตรอำเภอพัฒนานิคม อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่โคนม ม.2 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ปศุสัตว์ โคนม ลพบุรี พัฒนานิคม ห้วยขุนราม 50 2172.00 นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ 0898593292 นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สหกรณ์ 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.5 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี โคกสำโรง หลุมข้าว 38 1340.75 นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ 0922502228 เกษตรอำเภอโคกสำโรง อื่นๆ 0 0 0 0 0 8 7 1 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี โคกสำโรง วังจั่น 42 1018.00 นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ 0922502228 เกษตรอำเภอโคกสำโรง วิสาหกิจชุมชน 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.10 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี โคกสำโรง หนองแขม 50 498.00 นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ 0922502228 เกษตรอำเภอโคกสำโรง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี ชัยบาดาล บัวชุม 93 1175.00 น.ส.แสนพลอย พรมหนองแสน   เกษตรอำเภอชัยบาดาล อื่นๆ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
แปลงใหญ่โคนม ม.1 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ปศุสัตว์ โคนม ลพบุรี ชัยบาดาล ท่าดินดำ 33 791.00 นายธีระ บุญคูณ   ปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ผัก ม.1 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร ลพบุรี ชัยบาดาล ท่ามะนาว 53 60.25 นายถวิลยุทธ รากทอง 0872391780 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านทราย 83 2167.00 นายประทีป อยู่สุข 0922496664 เกษตรอำเภอ อื่นๆ 5 5 0 0 0 101 5 56 40 0
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.1 ต. ชอนม่วง อ. บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี บ้านหมี่ ชอนม่วง 77 1976.75 นายประทีป อยู่สุข 0922496664 เกษตรอำเภอบ้านหมี่ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ม.2 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี พืชไร่ อ้อยโรงงาน ลพบุรี ท่าหลวง ท่าหลวง 51 2950.00 นายเพชรชูชัย เพชรล้ำ   ผู้จัดการ อื่นๆ 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.3 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี ท่าหลวง หนองผักแว่น 65 1171.00 นายชำนาญ อยู่โต 081 596160 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่โคนม ม.4 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ปศุสัตว์ โคนม ลพบุรี ท่าหลวง หัวลำ 46 1800.00 นายธวัชชัย มากมี   ปศุสัตว์อำเภอท่าหลวง สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.6 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี ท่าหลวง หัวลำ 65 1241.00 นางลัดดา ตรัสยอดสกุล     กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 17 1 15 0 1
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.1 ต. นิยมชัย อ. สระโบสถ์ จ.ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี สระโบสถ์ นิยมชัย 50 1035.00 นายนุกูล โล่สุวรรณ 0922502332 เกษตรอำเภอสระโบสถ์ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.4 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ. ลพบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ลพบุรี โคกเจริญ ยางราก 88 1463.00 นางอำนวยพร ประทุมโพธิ์ 0898015737 หัวหน้าสถานีวิจัยลพบุรี อื่นๆ 0 0 0 0 0 64 8 39 15 2
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.1 ต. หนองมะค่า อ. โคกเจริญ จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี โคกเจริญ หนองมะค่า 44 1011.00 นายวิชัย สิงห์ทอง 0819478992 เกษตรอำเภอโคกเจริญ อื่นๆ 0 0 0 0 0 25 0 12 13 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.11 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ข้าว ข้าว ลพบุรี หนองม่วง ชอนสมบูรณ์ 33 410.00 นางณภัทร ภูริผล   เกษตรอำเภอหนองม่วง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 25 0 24 1 0
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.2 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี หนองม่วง ยางโทน 74 1494.00 นายบรรยาย สมเรือง 092-247440 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 43 19 12 0 12
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.8 ต.ชอนสารเดช อ. หนองม่วง จ.ลพบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลพบุรี หนองม่วง ชอนสารเดช 50 1328.00 นางณภัทร ภูริผล 0922503113 เกษตรอำเภอหนองม่วง กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ม.1,5 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี โพกรวม 205 3404.00 นายอนันต์ ภูยาธร 0819475413 เกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 254 166 17 0 71
ข้าว ม.1,2,3,6 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี พรหมบุรี บางน้ำเชี่ยว 34 717.00 นางสมคิด ตั้วสมพงษ์ 0898013948 เกษตรอำเภอพรหมบุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 140 43 94 0 3
แปลงใหญ่ข้าว ม.5 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ข้าว ข้าว สิงห์บุรี ท่าช้าง ถอนสมอ 75 1408.00 นางธัชกร อินทรพานิช 0892067822 รักษาการเกษตรอำเภอท่าช้าง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 221 38 142 1 40
แปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ม.3 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ผลไม้ กล้วยหอม สิงห์บุรี ท่าช้าง โพประจักษ์ 21 302.00 นายประภาศ มากทอง 0909804349 สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี สหกรณ์ 64 32 32 0 0 6 6 0 0 0
แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด ข้าว ข้าว ชัยนาท เมืองชัยนาท บ้านกล้วย 0 0.00 นายวิเชียร ธรรมชัย 0959371388 ผู้จัดการ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 48 16 23 0 9
แปลงใหญ่กล้วยหอม ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผลไม้ กล้วยหอม นครราชสีมา เสิงสาง สุขไพบูลย์ 30 137.00 นายสมชาย เล็งสุวรรณ 0933190714 เกษตรอำเภอเสิงสาง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 บ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ สตึก ทุ่งวัง 103 905.00 นางสาวสินีนารถ กีรติพงศ์พิศาล 0933191750 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   0 0 0 0 0 34 20 8 0 6
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ สตึก เมืองแก 101 1010.00 นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ 0872520009 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   0 0 0 0 0 46 29 0 0 17
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 บ้านละหาน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ สตึก ร่อนทอง 105 1406.00 นายอภิสิทธ์ พลรัมย์ 0870952388 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   0 0 0 0 0 50 30 0 0 20
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 16 บ้านสหวัฒนา-บ้านสุขสำราญ-บ้าานตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ สตึก ชุมแสง 150 1699.00 นายทศพร โพธิ์สอาด 0988279298 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   0 0 0 0 0 36 24 0 0 12
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2,3 บ้านพลับ-โนนมะงา ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ สตึก สะแก 100 779.00 นางสาวผกามาศ ศรีบุญเรือง 0872392825 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 38 17 15 0 6
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7,1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ ปะคำ ไทยเจริญ 100 1592.20 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 44 5 28 3 8
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 บ้านโคกมะม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ ปะคำ โคกมะม่วง 113 1559.10 นายโยธิน มุละสีวะ 0879910969 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 74 36 33 2 3
แปลงใหญ่กล้วย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลไม้ กล้วยหอม บุรีรัมย์ ปะคำ โคกมะม่วง 33 111.30 นายจักรา ไชยจักร์ 0821468494 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 15 6 5 3 1
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ นาโพธิ์ นาโพธิ์ 100 1962.00 นายปฐมพงษ์ โนนไธสง 0933191744 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 7 2 3 0 2
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 บ้านคู ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ นาโพธิ์ บ้านคู 100 1279.00 นายจรูญ ติ้นสั้น 0844178067 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 27 3 22 0 2
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าว ข้าว บุรีรัมย์ นาโพธิ์ บ้านคู 100 1098.00 นายจรูญ ติ้นสั้น 0844178067 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 23 4 19 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 21 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ 139 1064.00 นายแว่น พรหมคุณ 0896265163 เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ วิสาหกิจชุมชน 139 109 30 0 0 63 3 4 0 56
แปลงใหญ่(ข้าว)หมู่ 1 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ ตาโกน 106 1056.00 นายแว่น พรหมคุณ 0896265163 เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ วิสาหกิจชุมชน 106 76 30 0 0 70 7 5 2 56
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ หนองใหญ่ 101 1383.00 นายแว่น พรหมคุณ 0896165163 เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ วิสาหกิจชุมชน 120 70 50 0 0 29 2 0 3 24
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 6 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ หนองฮาง 141 2104.00 นางลัดดาวัลย์ ชินชัย 0859296660 เกษตรอำเภอเบญจลักษ์ วิสาหกิจชุมชน 181 141 40 0 0 84 2 0 1 81
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ ท่าคล้อ 100 1000.00 นางลัดดาวัลย์ ชินชัย 0859296660 เกษตรอำเภอเบญจลักษ์ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ พยุห์ พรหมสวัสดิ์ 77 1092.00 นางจันทรา สาระชาติ 0622010464 เกษตรอำเภอ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 77 0 44 33 0
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ โดด 0 0.00 นายยงยศ ช่วยบุญ 045604046 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   0 0 0 0 0 68 3 2 0 63
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 5 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ อีเซ 203 2070.00 นายชัยเดช วงศ์ประสาร 0637545352 เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 0 201 2 0 0 199
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 8 ต.กุง อ.ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ศิลาลาด กุง 411 2777.00 นายอดิศักดิ์ คำสงค์ 0879449702 เกษตรอำภอศิลาลาด วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 336 21 291 22 2
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ศิลาลาด คลีกลิ้ง 156 1861.00 นายอดิศักดิ์ คำสงค์ ๐๘๗-๙๔๔-๙๗ เกษตรอำเภอศิลาลาด วิสาหกิจชุมชน 156 0 156 0 0 64 7 54 2 1
แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 2 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ข้าว ข้าว ศรีสะเกษ ศิลาลาด หนองบัวดง 383 2608.00 นายอดิศักดิ์ คำสงค์ 0979449702 เกษตรอำเภอศิลาลาด อื่นๆ 0 0 0 0 0 55 8 31 15 1
แปลงใหญ่ข้าว หมู่10 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ นาคำ 42 776.00 สมพร สังกะเพศ   เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่   0 0 0 0 0 30 12 14 0 4
แปลงใหญ่ข้าว หมู่2 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ ดอนใหญ่ 32 818.00 สมพร สังกะเพศ - เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 27 8 18 0 1
แปลงใหญ่ข้าว หมู่3 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ ดอนใหญ่ 35 798.00 สมพร สังกะเพศ   เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่   0 0 0 0 0 32 10 17 0 5
นาแปลงใหญ่ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี ข้าว ข้าว อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม อุ่มจาน 63 315.00 เกษตรอำเภอประจักษ์ศิลปาคม         0 0 0 0 0 30 1 29 0 0
แปลงใหญ่กลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำ พี6 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ข้าว ข้าว อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม อุ่มจาน 99 1027.00           0 0 0 0 0 23 2 15 0 6
แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 1 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย ไม้ยืนต้น ยางพารา เลย เมืองเลย น้ำสวย 36 722.00 นายเสกสรร สุขสันติพงศ์ 0866236760 ผอ.กยท.สาขาเลย กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 25 16 0 0 9
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 12 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เลย ปากชม ปากชม 40 688.00 นายสมศักดิ์ ศรีพล 0990759022 เกษตรอำเภอปากชม   0 0 0 0 0 9 3 0 0 6
แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ 5 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ เลย ภูเรือ สานตม 55 198.00 นางนันทิยา ศรีทัดจันทา 0878663377 เกษตรอำเภอภูเรือ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48
แปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ผลไม้ ส้มเขียวหวาน สุโขทัย ศรีสัชนาลัย แม่สิน 50 800.00 นายสาธิต วิสุทธิพันธ์ 0817854043 เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย วิสาหกิจชุมชน 50 50 0 0 0 50 6 5 0 39
แปลงใหญ่ข้าวคลอง5L ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ข้าว ข้าว สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บ้านแก่ง 31 428.00 นายสาธิต วิสุทธิพันธ์ 0817854043 เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย อื่นๆ 0 0 0 0 0 27 3 24 0 0
แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวอ่างแม่ท่าแพ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ข้าว ข้าว สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บ้านแก่ง 40 308.00 นายสาธิต วิสุทธิพันธ์ 0817854043 เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย อื่นๆ 0 0 0 0 0 37 8 29 0 0
แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วลิสง บ้านท่าลาภ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท พืชไร่ ถั่วลิสง ชัยนาท เมืองชัยนาท ธรรมามูล 52 1234.00 นายสมศักดิ์ จูสิงห์   ประธานแปลงใหญ่ อื่นๆ 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา 131 3991.00 นายมาโนช เทียนขาว 0819797074 เกษตรอำเภอมโนรมย์ อื่นๆ 0 0 0 0 0 152 110 28 0 14
แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด ข้าว ข้าว ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา 0 0.00 นายรุ่งรัตน์ พุ่มน้อย 0818883364 ผู้จัดการ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 55 29 19 0 7
แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด ข้าว ข้าว ชัยนาท วัดสิงห์ มะขามเฒ่า 0 0.00 นายประจักษ์ อินพญา 0819737143 ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 38 10 27 0 1
แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ข้าว ข้าว ชัยนาท วัดสิงห์ มะขามเฒ่า 0 0.00 นางสาวกำไร เขียวฉาย 0639549555 ผู้จัดการ สหกรณ์ 17 17 0 0 0 26 4 22 0 0
แปลงใหญ่ข้าวบ้านกระทง ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท วัดสิงห์ หนองบัว 39 763.25 นางปรารถนา สุขศิริ 0813844389 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 8 6 2 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านหนองแก ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท พืชไร่ มันสำปะหลัง ชัยนาท วัดสิงห์ วังหมัน 37 1018.00 นายประสาร จำนงค์นารถ 0819719284 เกษตรอำเภอวัดสิงห์ อื่นๆ 0 0 0 0 0 17 4 13 0 0
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แพะเมืองสรรค์ ปศุสัตว์ แพะ ชัยนาท สรรคบุรี เที่ยงแท้ 0 0.00 นางสมหมาย ชูจำปา 0868692243 ผู้จัดการแปลง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองอีดุก ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท สรรคบุรี ดงคอน 45 564.75 นางปรารถนา สุขศิริ 0813844389 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านเขาน้อย ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท พืชไร่ มันสำปะหลัง ชัยนาท หันคา หนองแซง 56 1695.00 นายสุเทพ สวัสดี 0917963842 เกษตรอำเภอเมืองหันคา อื่นๆ 0 0 0 0 0 20 15 5 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านสระแก้ว ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท พืชไร่ มันสำปะหลัง ชัยนาท หันคา เด่นใหญ่ 52 1025.00 นายสุเทพ สวัสดี 0917963842 เกษตรอำเภอหันคา อื่นๆ 52 0 0 0 52 9 7 1 0 1
แปลงใหญ่อ้อย ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท พืชไร่ อ้อยโรงงาน ชัยนาท หนองมะโมง หนองมะโมง 64 1320.00 นายเอกชัย จรรยาวิจิตร์ 0968870198 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท หนองมะโมง วังตะเคียน 103 2232.00 นายเฉลย ปิ่นทอง 0897054440 รักษาการเกษตรอำเภอหนองมะโมง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 186 1 175 8 2
แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านหนองไม้แก่น ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท พืชไร่ มันสำปะหลัง ชัยนาท หนองมะโมง สะพานหิน 69 2568.00 นายเฉลย ปิ่นทอง   นวส.ชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 58 2 39 4 13
แปลงใหญ่ข้าว ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ข้าว ข้าว ชัยนาท เนินขาม เนินขาม 66 1668.00 นายสรพล จันทรสุข 0841019369 เกษตรอำเภอเนินขาม อื่นๆ 28 26 2 0 0 48 1 5 0 42
แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านขาวราวเทียน ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท พืชไร่ มันสำปะหลัง ชัยนาท เนินขาม เนินขาม 51 1099.00 นายสรพล จันทรสุข 0841019369 เกษตรอำเภอเนินขาม อื่นๆ 10 10 0 0 0 14 8 3 0 3
แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านหนองแกผักพฤกษ์ ต.กระบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท พืชไร่ มันสำปะหลัง ชัยนาท เนินขาม กะบกเตี้ย 55 1234.00 นายสรพล จันทรสุข 0841019369 เกษตรอำเภอเนินขาม อื่นๆ 10 10 0 0 0 49 18 19 0 12
แปลงใหญ่กระบือ ปศุสัตว์ กระบือ สระบุรี แก่งคอย ชะอม 30 522.90 นายพิเชษ นิยมไทย 081 627485 ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลหนองหมู ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน สระบุรี วิหารแดง หนองหมู 32 1773.00 นายนิกร ห่วงงาม 0922474338 เกษตรอำเภอวิหารแดง อื่นๆ 0 0 0 0 0 44 3 30 0 11
แปลงใหญ่ข้าวตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี บ้านหมอ บางโขมด 45 375.00 นายสุพจน์ ประสมทอง 092 247433 เกษตรอำเภอบ้านหมอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
แปลงใหญ่เผือกหอมตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผัก/สมุนไพร เผือก สระบุรี บ้านหมอ หรเทพ 194 1933.00 นายสุพจน์ ประสมทอง 0922474330 เกษตรอำเภอบ้านหมอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 38 16 15 6 1
แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานการเกษตรตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี เสาไห้ เสาไห้ 50 987.50 นายวรา กลัดเนียม 0891816782 นายช่างชลประทานอาวุโส อื่นๆ 0 0 0 0 0 27 8 14 0 5
แปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์ผู้ใช้น้ำเสาไห้ จำกัด ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี เสาไห้ ต้นตาล 87 2226.00 นายอำพล ทองเกษร 000 000000 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานเกษตรตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี เสาไห้ ม่วงงาม 132 1222.00 นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ 092 247433 เกษตรอำเภอเสาไห้ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานการเกษตรตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี เสาไห้ เริงราง 67 2063.00 นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ 000 000000 เกษตรอำเภอเสาไห้ อื่นๆ 0 0 0 0 0 46 17 22 0 7
แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานการเกษตรตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี เสาไห้ เมืองเก่า 124 3090.50 นางประภาพรรณ พยัคฆวรรณ 092 247337 เกษตรอำเภอเสาไห้ อื่นๆ 0 0 0 0 0 16 3 10 1 2
แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำการเกษตรตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี เสาไห้ สวนดอกไม้ 46 1212.50 นายวรา กลัดเนียม   นายช่างชลประทานอาวุโส อื่นๆ 0 0 0 0 0 49 10 34 0 5
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สระบุรี มวกเหล็ก มวกเหล็ก 33 843.00 นายมโนรมย์ โพธิเวชกุล 0863554435 เกษตรอำเภอมวกเหล็ก อื่นๆ 0 0 0 0 0 29 1 6 0 22
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สระบุรี มวกเหล็ก หนองย่างเสือ 39 1126.00 นายมโนรมย์ โพธิเวชกุล 0863554435 เกษตรอำเภอมวกเหล็ก อื่นๆ 0 0 0 0 0 30 2 19 0 9
แปลงใหญ๋พืชผักตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร สระบุรี มวกเหล็ก หนองย่างเสือ 50 157.00 นายมโนรมย์ โพธิเวชกุล 086 355443 เกษตรอำเภอมวกเหล็ก อื่นๆ 0 0 0 0 0 9 1 3 0 5
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สระบุรี มวกเหล็ก ลำสมพุง 51 1522.00 นายมโนรมย์ โพธิเวชกุล 086 355443 เกษตรอำเภอมวกเหล็ก อื่นๆ 0 0 0 0 0 31 3 12 0 16
แปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พืชไร่ อ้อยโรงงาน สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง 50 1472.00 นายมโนรมย์ โพธิเวชกุล 086 355443 เกษตรอำเภอมวกเหล็ก อื่นๆ 0 0 0 0 0 14 2 5 0 7
แปลงใหญ่ข้าวพนัสนิคม ข้าว ข้าว ชลบุรี พนัสนิคม วัดโบสถ์ 103 2488.00 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย 038461432 เกษตรอำเภอพนัสนิคม กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 65 11 12 0 42
แปลงใหญ่ขนุน อำเภอพนัสนิคม ผลไม้ ขนุน ชลบุรี พนัสนิคม หนองเหียง 49 428.00 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย 038461432 เกษตรอำเภอพนัสนิคม กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 35 35 0 0 0 18 7 0 0 11
แปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองเหียง ข้าว ข้าว ชลบุรี พนัสนิคม หนองเหียง 41 380.00 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย 038461432 เกษตรอำเภอพนัสนิคม วิสาหกิจชุมชน 40 40 0 0 0 22 6 0 0 16
แปลงใหญ่มะพร้าวอำเภอศรีราชา ไม้ยินต้น มะพร้าว ชลบุรี ศรีราชา หนองขาม 46 656.00 นายชูชาติ พงษ์ศิลา 038322507 เกษตรอำเภอศรีราชา กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
แปลงใหญ่สับปะรด ตำบลเขาคันทรง พืชไร่ สับปะรด ชลบุรี ศรีราชา เขาคันทรง 54 2108.00 นายชูชาติ พงษ์ศิลา 038322507 เกษตรอำเภอศรีราชา กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 3 3 0 0 0 15 0 1 0 14
แปลงใหญ่พืชผักอำเภอสัตหีบ ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ 30 227.25 นางศกลวรรณ โสภี 038437853 เกษตรอำเภอสัตหีบ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 15 15 0 0 0 39 0 0 0 39
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน พืชไร่ อ้อยโรงงาน ชลบุรี บ่อทอง วัดสุวรรณ 50 1566.00 นางนิษฐาเพ็ญ เนื่องจำนงค์ 0813059635 เกษตรอำเภอบ่อทอง วิสาหกิจชุมชน 50 50 0 0 0 55 0 0 5 50
แปลงใหญ่ขนุน อำเภอเกาะจันทร์ ผลไม้ ขนุน ชลบุรี เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ 25 354.00 นางสาวนงขวัญ ภู่พุ่ม 038166223 เกษตรอำเภอเกาะจันทร์ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 10 10 0 0 0 42 1 0 0 41
มังคุด ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปี 2560 ผลไม้ มังคุด ระยอง เมืองระยอง บ้านแลง 50 315.00 นางสาวจริยา ศรีหาพรม 0813499219 รักษาการเกษตรอำเภอเมืองระยอง วิสาหกิจชุมชน 50 23 0 0 27 45 4 36 2 3
มันสำปะหลัง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี 2560 พืชไร่ มันสำปะหลัง ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง 34 727.00 นางสุกัญญา เสียงเสนาะ 038-601791 กษตรอำเภอบ้านฉาง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 16 0 4 10 2
มังคุด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปี 2560 ผลไม้ มังคุด ระยอง บ้านค่าย บางบุตร 92 420.00 นายโสภณ บูรประทีป 0898336772 เกษตรอำเภอบ้านค่าย วิสาหกิจชุมชน 10 10 0 0 0 68 3 45 14 6
สับปะรด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 2560 พืชไร่ สับปะรด ระยอง ปลวกแดง ตาสิทธิ์ 32 850.00 นางมาลี บุญจันทร์ 038-659072 เกษตรอำเภอปลวกแดง กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 36 36 0 0 0 26 0 21 4 1
มังคุด ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ปี 2560 ผลไม้ มังคุด ระยอง เขาชะเมา น้ำเป็น 77 1144.00 นางจารุวรรณ คงสบาย 089-833086 รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ วิสาหกิจชุมชน 26 25 1 0 0 89 0 15 67 7
สับปะรด ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ปี 2560 พืชไร่ สับปะรด ระยอง นิคมพัฒนา มะขามคู่ 34 859.00 นายสุเทพ พุทธาพร 0622300200 เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 2 2 0 0 0 41 2 39 0 0
แปลงใหญ่ชันโรง หมู่ 10 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แมลงเศรษฐกิจ ชันโรง จันทบุรี มะขาม วังแซ้ม 46 406.20 นายปัญญา สุเนตร 0813776499 เกษตรอำเภอมะขาม วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 21 7 6 1 7
แปลงใหญ่ลองกอง หมู่ 6 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ ลองกอง จันทบุรี มะขาม ฉมัน 40 321.00 นายปัญญา สุเนตร 0813776499 เกษตรอำเภอมะขาม วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 57 0 14 0 43
แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ มังคุด จันทบุรี แหลมสิงห์ พลิ้ว 30 109.50 นายสำรอง บุญส่งเสริม 0819831002 เกษตรอำเภอแหลมสิงห์ อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ลำไย หมู่ 2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ ลำไย จันทบุรี สอยดาว ทุ่งขนาน 29 448.00 นายทวี ณรงค์เพชร 0625414626 เกษตรอำเภอสอยดาว อื่นๆ 0 0 0 0 0 18 9 9 0 0
แปลงใหญ่โคนม หมู่ 3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปศุสัตว์ โคนม จันทบุรี สอยดาว ทับช้าง 112 1394.90 นายนพดล อิงประภานนท์ 0894073985 ปศุสัตว์อำเภอสอยดาว สหกรณ์ 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
แปลงใหญ่ผัก หมู่ 2 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร จันทบุรี สอยดาว ทับช้าง 50 294.50 นายทวี ณรงค์เพชร 0625414626 เกษตรอำเภอสอยดาว อื่นๆ 0 0 0 0 0 65 0 24 0 41
แปลงใหญ่ลำไย หมู่ 7 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ ลำไย จันทบุรี สอยดาว ทับช้าง 50 294.00 นายกนก บุญชื่น   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 2 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไม้ยืนต้น ยางพารา จันทบุรี แก่งหางแมว เขาวงกต 32 701.75 นางสายสุวรรณ สร้อยเกียว 0830020931 เกษตรอำเภอแก่งหางแมว   0 0 0 0 0 37 0 37 0 0
แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 9 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผลไม้ มังคุด จันทบุรี นายายอาม วังโตนด 76 458.00 นายนิพนธ์ สร้อยทอง 0818447435 เกษตรอำเภอนายายอาม กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 143 6 38 0 99
สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด ประมง กุ้งขาว ตราด เมืองตราด หนองเสม็ด 18 683.00 นายชัชวาล วุฒิเมธี 039-511269 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สหกรณ์ 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่นาข้าว ต.หนองโสน หนองเสม็ด ข้าว ข้าว ตราด เมืองตราด หนองโสน 0 0.00 นางอรทัย สมใส   เกษตรอำเภอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 155 19 26 10 100
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.4 ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา เสิงสาง บ้านราษฎร์ 50 1000.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลบ้านราษฏร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา เสิงสาง บ้านราษฎร์ 50 1000.00 นายสมชาย เล็งสุวรรณ 0933190715 เกษตรอำเภอเสิงสาง   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา เสิงสาง บ้านราษฎร์ 100 1000.00 นายสมชาย เล็งสุวรรณ 0933190714 เกษตรอำเภอเสิงสาง อื่นๆ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว/จังหวัด) ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา คง เมืองคง 150 2271.00 นายภิรมย์ รอดย้อย 0933190711 เกษตรอำเภอคง วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 62 18 23 0 21
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา บ้านเหลื่อม โคกกระเบื้อง 100 1100.00 นายสมศักดิ์ อินทรเกษม 0933190724 เกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 147 2 142 0 3
แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา บ้านเหลื่อม ช่อระกา 106 1560.00 นายสมศักดิ์ อินทรเกษม 0933190724 เกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 99 8 91 0 0
แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา บ้านเหลื่อม ช่อระกา 36 500.00 นายสมศักดิ์ อินทรเกษม 0933190724 เกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 73 1 70 2 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา จักราช จักราช 110 1765.00 นายมานพ ผินงูเหลือม 0933190721 เกษตรอำเภอจักราช วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา จักราช สีสุก 100 1149.00 นายมานพ ผินงูเหลือม 0933190721 เกษตรอำเภอจักราช อื่นๆ 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา จักราช คลองเมือง 148 1897.00 นายมานพ ผินงูเหลือม 0933190721 เกษตรอำเภอจักราช วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา โชคชัย ทุ่งอรุณ 40 600.00 นายสมเกียรติ สืบอนันต์ 0933190717 เกษตรอำเภอโชคชัย วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 51 0 50 0 1
กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโคกรักษ์ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา ด่านขุนทด ด่านขุนทด 100 1555.00 นายสุธาสินี ภู่จันทึก 0933190702 เกษตรอำเภอด่านขุนทด วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 59 10 46 0 3
แปลงใหญ่ประชารัฐสหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์ โคนม นครราชสีมา ด่านขุนทด ตะเคียน 47 392.00 นางสุธาสินี ภู่จันทึก   เกษตรอำเภอด่านขุนทด วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มส่งเสริมนาแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา ด่านขุนทด พันชนะ 100 1850.00 นายสุธาสินี ภู่จันทึก 0933190702 เกษตรอำเภอด่านขุนทด วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 76 11 64 0 1
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง 57 2400.00 นายมโนรมย์ โพธิเวชกุล 086 355443 เกษตรอำเภอมวกเหล็ก อื่นๆ 0 0 0 0 0 56 1 47 0 8
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลซับสนุน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สระบุรี มวกเหล็ก ซับสนุ่น 72 2054.00 นายมโนรมย์ โพธิเวชกุล 0863554435 เกษตรอำเภอมวกเหล็ก อื่นๆ 0 0 0 0 0 32 2 4 0 26
แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง สระบุรี วังม่วง วังม่วง 80 1584.00 นายกิตินันท์ คงเพชร   เกษตรอำเภอวังม่วง อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าวตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ข้าว ข้าว สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ผึ้งรวง 36 615.25 นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ 0899005404 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการเกษ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 64 10 6 13 35
แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ พุแค 78 1327.75 นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ 089 900 54 เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 120 4 8 1 107
แปลงใหญ่มันสำปะหลังอำเภอบ้านบึง พืชไร่ มันสำปะหลัง ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง 47 1320.00 นายเริงศักดิ์ แสงสุวรรณ์ 0819030905 เกษตรอำเภอบ้านบึง กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 5 0 0 0 5 45 0 0 0 45
แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอำเภอหนองใหญ่ ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน ชลบุรี หนองใหญ่ หนองใหญ่ 30 745.00 นายสมชาย ทองอ่ำ 0819836873 เกษตรอำเภอหนองใหญ่ วิสาหกิจชุมชน 10 0 0 10 0 24 0 0 0 24
แปลงใหญ่มันสำปะหลังอำเภอหนองใหญ่ พืชไร่ มันสำปะหลัง ชลบุรี หนองใหญ่ หนองใหญ่ 50 1294.00 นายสมชาย ทองอ่ำ 038219195 เกษตรอำเภอหนองใหญ่ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 62 0 0 0 62
แปลงใหญ่มะพร้าวอำเภอบางละมุง ไม้ยินต้น มะพร้าว ชลบุรี บางละมุง โป่ง 66 1280.00 นายประกอบ คำพานิชย์ 038221466 เกษตรอำเภอบางละมุง กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 54 0 4 0 50
แปลงใหญ่ปลานิลปี2560 ประมง ปลานิล ชลบุรี พานทอง เกาะลอย 50 657.50 นางอภิญญา เรณูนวล 0946851991 นักวิชาการประมงชำนาญการ สหกรณ์ 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก องครักษ์ พระอาจารย์ 33 913.00 นายหวัง เนียเซน 0897516738   อื่นๆ 15 15 0 0 0 2 0 2 0 0
แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ นครนายก องครักษ์ ศีรษะกระบือ 50 237.00 นางจิดาภา นาคคำ   เกษตรอำเภอองครักษ์ อื่นๆ 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
แปลงใหญ่ผัก หมู่ที่ 2 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พืชไร่ อ้อยโรงงาน สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 35 300.00           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ที่ 10 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ข้าว ข้าว สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 30 82.80           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 73 328.50           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ปลานิล ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ประมง ปลาน้ำจืด สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 30 24.25 นายธัญสิทธิ์ สินณรงค์เลิศ   เจ้าพนักงานประมงอาวุโส วิสาหกิจชุมชน 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 14 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พืชไร่ มันสำปะหลัง สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 50 1100.00 นายจงสวัสดิ์ มณีจอม   เกษตรอำเภอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0
แปลงใหญ่ข้าวโพดหวาน ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ข้าว ข้าว สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 30 320.00 นายนำพล สุขเลิศ   หัวหน้าการตลาดสหกรณ์ สหกรณ์ 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พืชไร่ มันสำปะหลัง สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 50 1030.00 นายสถิตย์ อายุรพรรณ 037512243 เกษตรอำเภอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ข้าว ข้าว สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 0 0.00 นายสมจิตร ราชกิจ 0890962154 ประธาน อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว พืชไร่ มันสำปะหลัง สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 50 1112.00 นายณรงค์ ทวีศักดิ์ 037269107 เกษตรอำเภอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 13 2 2 0 9
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 18 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ข้าว ข้าว สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 0 0.00 นายสุริยะ อุดมทรัพย์   เกษตรอำเภอวังน้ำเย็น อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองระฆัง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ สนม หนองระฆัง 122 1450.00 นางจันทกานต์ ปราสัยงา่ม 0857795352 เกษตรอำเภอสนม วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 41 5 3 0 33
แปลงใหญ่ข้าว วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ สนม หัวงัว 102 966.00 นางจันทกานต์ ปราสัยงาม 0857795352 เกษตรอำเภอสนม วิสาหกิจชุมชน 80 50 30 0 0 20 6 8 0 6
แปลงใหญ่ข้าว วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองอียอ หมู่ที่10 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ สนม หนองอียอ 113 1235.00 นางจันทกานต์ จันทร์ล้ำ 0857795353 เกษตรอำเภอ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 28 2 8 0 18
แปลงใหญ่ข้าว วิสาหกิจชุมชนข้าวเทพโอสถ ตำบลระแงง หมู่ที่ 1 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ ระแงง 33 874.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 8 3 4 0 1
แปลงใหญ่ข้าว นาแปลงใหญ่ตำบลตรึม หมู่ที่ 4 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ ตรึม 96 1300.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 28 15 13 0 0
แปลงใหญ่ข้าว นาแปลงใหญ่จารพัตโซน 2 หมู่ที่ 8 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ จารพัต 259 4285.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 68 10 58 0 0
แปลงใหญ่ข้าว นาแปลงใหญ่บ้านดงน้อย ตำบลยาง หมู่ที่ 10 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ ยาง 188 2298.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 67 26 28 0 13
แปลงใหญ่ไม้ผล มะนาว ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผลไม้ มะนาว สุรินทร์ ศีขรภูมิ ยาง 50 70.00 นาธนัช ยืนยิ่ง 081-743618 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ อื่นๆ 50 50 0 0 0 24 8 14 0 2
แปลงใหญ่ข้าว นาแปลงใหญ่บ้านโคกพยอม ตำบลยาง หมู่ที่ 18 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ ยาง 249 3201.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 149 13 123 1 12
แปลงใหญ่ข้าว นาแปลงใหญ่ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ หนองบัว 449 7818.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0807328354 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 473 26 433 0 14
แปลงใหญ่ข้าว นาแปลงใหญ่ตำบลคาละแมะหมู่ที่ 5 ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ คาละแมะ 31 663.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 24 6 18 0 0
แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์เกษตรชนบท หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ หนองเหล็ก 80 2041.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 72 20 41 0 11
แปลงใหญ่ข้าว นาแปลงใหญ่บ้านโคกอาโพน ตำบลช่างปี่ หมู่ที่ 10 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ ช่างปี่ 62 894.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 26 5 21 0 0
แปลงใหญ่ข้าว นาแปลงใหญ่บ้านโดนตึบ หมู่ีที่ 14 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ กุดหวาย 480 3000.00 นายสมชอบ ชื่นชม 0821400747   กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 56 12 36 0 8
แปลงใหญ่ข้าว นาแปลงใหญ่บ้านแก่นเมธี หมู่ที่ 6 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ กุดหวาย 38 465.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0817436180 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 23 7 15 0 1
แปลงใหญ่ข้าว วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งราม หมู่ที่ 4 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ ศีขรภูมิ ผักไหม 36 300.00 นายธนัช ยืนยิ่ง 0933190279 เกษตรอำเภอศีขรภูมิ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 30 11 7 0 12
แปลงใหญ่ข้าว ผู้ปลูกข้าวบ้านแบกจาน ม.6 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ สังขะ สังขะ 76 1231.00 นายทวีศักดิ์ โสรเนตร 0933190278 เกษตรอำเภอสังขะ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 20 1 2 1 16
แปลงใหญ่ข้าว เกษตรกรนาแปลงใหญ่ม.9 บ้านศรีนวล หมู่ที่ 9 ตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ สังขะ สังขะ 67 745.00 นายทวีศักดิ์ โสรเนตร 0933190278 เกษตรอำเภอสังขะ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
แปลงใหญ่ข้าว กลุ่มธนาคารข้าวบ้านขวาว ม.1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ สังขะ สังขะ 134 2033.00 นายทวีศักดิ์ โสรเนตร 0933190278 เกษตรอำเภอสังขะ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 29 1 1 19 8
แปลงใหญ่ข้าว ประชารัฐพัฒนา5 หมู่ที่ 5 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ข้าว ข้าว สุรินทร์ สังขะ ขอนแตก 82 806.00 นายทวีศักดิ์ โสรเนตร 0933190278 เกษตรอำเภอสังขะ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 37 4 4 1 28
แปลงใหญ่ข้าว หมู่1 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร บ้านแขม 34 901.00 ประสิต จิรัชยาพร - นายช่างชลประทานชำนาญการ   0 0 0 0 0 8 5 0 0 3
แปลงใหญ่ข้าว หมู่2 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร 82 1127.00 วีระยุทธ โพธิ์ไทร 087-815443 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 29 4 0 0 25
แปลงใหญ่ข้าว หมู่10 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ข้าว ข้าว อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ม่วงใหญ่ 44 727.00 วราภรณ์ วงศ์ประเสริฐ 0854799098 เกษตรอำเภอโพธิ์ไทร วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 5 0 1 0 4
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่3 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี พืชไร่ มันสำปะหลัง อุบลราชธานี น้ำขุ่น ตาเกา 50 1023.00 นายเสน่ห์ ในจิตร 0854799105 เกษตรอำเภอ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 46 0 30 0 16
แปลงใหญ่กระบือ หมู่10 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ปศุสัตว์ กระบือ อุบลราชธานี น้ำขุ่น ไพบูลย์ 60 518.00 นายศรุต วงธ์ขันธ์ 086263894 รก.ปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร เมืองยโสธร หนองเรือ 201 2468.00 นายกิติศักดิ์ บุญโพธิ์กอง 0892827926 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 72 36 34 1 1
แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ข้าว ข้าว ยโสธร ทรายมูล ดงมะไฟ 100 1140.00 นายจักรกรี ธิมาชัย 0933192549 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่เงาะ(กิจกรรมเสริมชันโรง) แมลงเศรษฐกิจ ชันโรง ตราด เมืองตราด ห้วงน้ำขาว 0 0.00 นางอรทัย สมใส 039512322 เกษตรอำเภอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 41 0 21 0 20
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเนินตาแมว ปศุสัตว์ โคเนื้อ ตราด เมืองตราด วังกระแจะ 0 0.00 พรชัย วิจิตธรรมภาณี 0818500032 รักษาราชการปศุสัตว์อำเภอเมืองตราด อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านเนินตาแมว ปศุสัตว์ โคเนื้อ ตราด เมืองตราด วังกระแจะ 0 0.00 นายอำนาจ เบ๊ะกี     กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สหกรณ์กุ้งตราดยั่งยืน จำกัด ประมง กุ้งขาว ตราด เมืองตราด วังกระแจะ 24 531.00 นายชัชวาล วุฒิเมธี 039-511269 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สหกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ต.ท่าพริก เนินทราย ข้าว ข้าว ตราด เมืองตราด ท่าพริก 0 0.00 นางอรทัย สมใส   เกษตรอำเภอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 77 25 15 20 17
แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ผลไม้ ทุเรียน ตราด เมืองตราด ชำราก 0 0.00 นางอรทัย สมใส 0817900384 เกษตรอำเภอบ่อไร่ วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 88 8 37 0 43
แปลงใหญ่ข้าวตำบลชำราก ข้าว ข้าว ตราด เมืองตราด ชำราก 0 0.00 นางนวลจันทร์ ฉัตรเท   กษอ. อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ทั่วไป ทุเรียน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ ผลไม้ ทุเรียน ตราด คลองใหญ่ ไม้รูด 0 0.00 นางปัทมา ถนอมกุล   เกษตรอำเภอ วิสาหกิจชุมชน 13 13 0 0 0 34 1 8 19 6
แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง ผลไม้ ทุเรียน ตราด เขาสมิง เขาสมิง 0 0.00 นายวันชัย เจริญใจ   เกษตรอำเภอ อื่นๆ 25 25 0 0 0 14 0 0 14 0
แปลงใหญ่มังคุด ต.แสนตุ้ง องเขาสมิง ผลไม้ มังคุด ตราด เขาสมิง แสนตุ้ง 0 0.00 นายวันชัย เจริญใจ 0845291299 เกษตรอำเภอ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 3 3 0 0 0 39 2 0 37 0
แปลงใหญ่เงาะ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง ผลไม้ เงาะโรงเรียน ตราด เขาสมิง วังตะเคียน 0 0.00 นายวันชัย เจริญใจ 0845291299 เกษตรอำเภอ สหกรณ์ 12 12 0 0 0 18 0 10 8 0
แปลงใหญ่ชันโรง ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง แมลงเศรษฐกิจ ชันโรง ตราด เขาสมิง สะตอ 40 300.00 นายวันชัย เจริญใจ   เกษตรอำเภอ   0 0 0 0 0 11 0 0 11 0
แปลงใหญ่ทุเรียน ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ผลไม้ ทุเรียน ตราด บ่อไร่ นนทรีย์ 0 0.00 นายพิศิษ กัณฑิโกวิท 0863109373 เกษตกรอำเภอ วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 83 0 0 71 12
แปลงใหญ่ปาล์มนำ้มัน ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน ตราด บ่อไร่ นนทรีย์ 0 0.00 นายพิศิษ กัณฑิโกวิท 0863109373 เกษตรอำเภอบ่อไร่ อื่นๆ 0 0 0 0 0 31 0 0 18 13
แปลงใหญ่ยางพารา ต.บางปิด อ.แหลมงอบ ไม้ยืนต้น ยางพารา ตราด แหลมงอบ บางปิด 0 0.00 นางนวลจันทร์ ฉัตรเท 0922671391 เกษตรอำเภอ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 63 18 3 0 42
แปลงใหญ่ทุเรียน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ ผลไม้ ทุเรียน ตราด แหลมงอบ คลองใหญ่ 0 0.00 นางนวลจันทร์ ฉัตรเท 039597004 เกษตรอำเภอ วิสาหกิจชุมชน 20 20 0 0 0 58 2 1 0 55
แปลงใหญ่มะพร้าวแก่ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด ไม้ยินต้น มะพร้าวแก่ ตราด เกาะกูด เกาะกูด 0 0.00 นายสายชล เจริญพร 0613871241 เกษตรอำเภอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 44 0 0 38 6
แปลงใหญ่ทุเรียน กิจกรรมเสริมชันโรง อ.เกาะช้าง แมลงเศรษฐกิจ ชันโรง ตราด เกาะช้าง เกาะช้าง 0 0.00 นางปทุม เสนกุล 0899387895 เกษตรอำเภอเกาะช้าง วิสาหกิจชุมชน 26 26 0 0 0 40 4 0 28 8
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1-6,8,9 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าว ข้าว ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร 91 2392.00 พิสิษฐ์ ยังให้ผล 0899388851 เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อื่นๆ 24 24 0 0 0 252 17 15 19 201
แปลงใหญ่ปลานิล หมู่ 3 ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมง ปลานิล ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ หนองตีนนก 50 428.75 นายจำลอง ไชยสุบิน 085-716061 ประมงอำเภอบ้านโพธิ์ กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ผัก หมู่ 1 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม หนองยาว 40 78.00 นางวันเพ็ญ กลับกลาย   เกษตรอำเภอพนมสารคาม   0 0 0 0 0 8 3 0 5 0
แปลงใหญ่ลำไย หมู่ 18 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลไม้ ลำไย ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ท่ากระดาน 67 490.00 นายสาธิต เข็มกำเนิด 0894076181 เกษตรอำเภอสนามชัยเขต วิสาหกิจชุมชน 50 50 0 0 0 26 0 1 6 19
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 15,16,18,19 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าว ข้าว ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ท่ากระดาน 137 1029.00 นายสาธิต เข็มกำเนิด 0894076181 เกษตรอำเภอสนามชัยเขต อื่นๆ 137 137 0 0 0 29 0 1 0 28
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 3,5,9,18 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พืชไร่ มันสำปะหลัง ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ทุ่งพระยา 53 1488.00 นายสาธิต เข็มกำเนิด 0894076181 เกษตรอำเภอสนามชัยเขต วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 6,9,10 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พืชไร่ มันสำปะหลัง ฉะเชิงเทรา แปลงยาว วังเย็น 40 563.00 นายสุรเชษฐ์ นาโสม   เกษตรอำเภอแปลงยาว   0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลไม้ ทุเรียน ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก 50 398.00 นายเฉลิม อารีย์ 0992897158 เกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี อื่นๆ 50 50 0 0 0 38 0 16 0 22
แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ที่ 6 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงขี้เหล็ก 36 358.00 นายเฉลิม อารีย์ 0992897158 เกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 7 0 2 0 5
แปลงใหญ่ไผ่ตง หมู่ที่ 14 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไม้ยินต้น ไผ่ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เนินหอม 30 333.00 นายเฉลิม อารีย์ 0992897158 เกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี กลุ่มเกษตรกร(นิติบุคคล) 0 0 0 0 0 17 1 1 0 15
แปลงใหญ่ผัก หมู่ที่ 8 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผัก/สมุนไพร ผัก/สมุนไพร ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี นนทรี 50 59.00 นายวินัย ลักษณะวิลาศ 0814518338 เกษตรอำเภอกบินทร์บุรี วิสาหกิจชุมชน 100 50 50 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไม้ยินต้น ไผ่ ปราจีนบุรี นาดี ทุ่งโพธิ์ 48 500.00 นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ 0818617555 เกษตรอำเภอนาดี อื่นๆ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พืชไร่ มันสำปะหลัง ปราจีนบุรี นาดี แก่งดินสอ 58 1305.00 นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ 0818633262 เกษตรอำเภอนาดี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 95 6 2 0 87
แปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไม้ยินต้น ไผ่ ปราจีนบุรี ประจันตคาม โพธิ์งาม 27 373.00 นายสุรพร พงค์ประเสริฐชัย 0917678648 เกษตรอำเภอประจันตคาม อื่นๆ 70 50 20 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ไผ่ตง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไม้ยินต้น ไผ่ ปราจีนบุรี ประจันตคาม โพธิ์งาม 36 423.00 นายสุรพร พงค์ประเสริฐชัย 0917678648 เกษตรอำเภอประจันตคาม อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ส้มโอ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผลไม้ ส้มโอ ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ โคกปีบ 33 209.00 นางปรารถนา แก้วพร้อม 0818631217 เกษตรอำเภอศรีมโหสถ วิสาหกิจชุมชน 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก เมืองนครนายก ท่าช้าง 30 1108.00 นายเชิญ ม่วงกลิ้ง 634058324   อื่นๆ 0 0 0 0 0 46 2 36 0 8
แปลงใหญ่(ปลานิล) ประมง ปลาน้ำจืด นครนายก เมืองนครนายก ศรีจุฬา 55 717.00 นายอนันต์ แก้วเขียว 037-311024 ประมงอำเภอเมืองนครนายก สหกรณ์ 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก เมืองนครนายก ดงละคร 36 886.00 นางมณีรัตน์ สอิ้งทอง 0863635512   อื่นๆ 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก เมืองนครนายก พรหมณี 39 1093.00 นางวิไล ทองนพ 0939515364 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อื่นๆ 0 0 0 0 0 19 1 18 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก ปากพลี เกาะหวาย 37 680.00 นางพิมพา ดวงประชา 0814518338 เกษตรอำเภอปากพลี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก ปากพลี เกาะโพธิ์ 30 766.25 นางพิมพา ดวงประชา 081451833 เกษตรอำเภอปากพลี อื่นๆ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก ปากพลี ปากพลี 31 751.00 นางพิมพา ดวงประชา 0814518341 เกษตรอำเภอปากพลี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก ปากพลี โคกกรวด 33 775.00 นางพิมพา ดวงประชา 081451833 เกษตรอำเภอปากพลี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลท่าเริอ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก ปากพลี ท่าเรือ 37 1196.00 นางพิมพา ดวงประชา 081451833 เกษตรอำเภอปากพลี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ส้มโอ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลไม้ ส้มโอ นครนายก ปากพลี นาหินลาด 30 188.00 นางพิมพา ดวงประชา 081451833 เกษตรอำเภอปากพลี อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก บ้านนา บ้านพร้าว 30 884.00 นายประสาร เต็มเปี่ยม 0927936807   อื่นๆ 0 0 0 0 0 34 2 32 0 0
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านา จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก บ้านนา บ้านพริก 32 1212.00 นายสมเกรียติ ดอกไม้หอมกลิ่น 0894025972   อื่นๆ 23 23 0 0 0 35 1 33 0 1
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก บ้านนา อาษา 37 949.00 นายธีรยุทธ เปรมจิตร์ 0890755277   อื่นๆ 0 0 0 0 0 32 1 30 0 1
แปลงใหญ่ข้าว ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ข้าว ข้าว นครนายก บ้านนา พิกุลออก 30 981.00 นายละมัย เจริญนา 0861041204   อื่นๆ 15 15 0 0 0 45 0 45 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พืชไร่ มันสำปะหลัง สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 50 1150.00 นายสุริยะ อุดมทรัพย์ 037251468 กษตรอำเภอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
แปลงใหญ่ลำไย หมู่ 2 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พืชไร่ มันสำปะหลัง สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 0 0.00 นายสมบัติ เจริญ 0817620318 ประธาน อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พืชไร่ มันสำปะหลัง สระแก้ว อรัญประเทศ หนองสังข์ 51 1247.00 นายสำเริง วงษ์ป้อม 037231196 เกษตรอำเภอ อื่นๆ 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว พืชไร่ มันสำปะหลัง สระแก้ว โคกสูง หนองม่วง 50 1050.00 นางดวงตา ทองเพ็ง 037441095 เกษตรอำเภอโคกสูง อื่นๆ 0 0 0 0 0 39 1 0 0 38
แปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว แมลงเศรษฐกิจ จิ้งหรีด สระแก้ว โคกสูง หนองแวง 50 557.00 นางดวงตา ทองเพ็ง   เกษตรอำเภอ วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ข้าว ข้าว สระแก้ว โคกสูง หนองแวง 0 0.00 นายพรชัย โสดาจันทร์ 0890999337 ประธาน อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แปลงใหญ่ข้าว(กลุ่มจังหวัด) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองระเวียง 100 1000.00 นายสนิท ดวงสุนทร 0933190710 เกษตอำเภอเมืองนครราชสีมา อื่นๆ 0 0 0 0 0 64 10 54 0 0
แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พุดซา 53 734.00 นายสนิท ดวงสุนทร 0933190710 เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา อื่นๆ 53 53 0 0 0 25 5 20 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลไชมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ไชยมงคล 144 3501.00 นายสนิท ดวงสุนทร 0933190710 เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา อื่นๆ 0 0 0 0 0 94 6 88 0 0
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง(กลุ่มจังหวัด) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สุรนารี 105 1700.00 นายสนิท ดวงสุนทร 0933190710 เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา อื่นๆ 0 0 0 0 0 101 8 93 0 0
แปลงใหญ่ข้าว(งบกรมการข้าว) ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ 40 439.00 นายสนิท ดวงสุนทร 0933190710 เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา อื่นๆ 40 40 0 0 0 94 24 69 0 1
แปลงใหญ่ข้าว(งบกลุ่มจังหวัด) ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ข้าว ข้าว นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ 100 1259.00 นายสนิท ดวงสุนทร 0933190710 เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 36 2 34 0 0
กลุ่มข้าวขาวมะลิ 105 คุณภาพ นครชัยบุรินทร์ ตำบลครบุรี ข้าว ข้าว นครราชสีมา ครบุรี ครบุรี 100 1200.00 นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก 0933190712 เกษตรอำเภอครบุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 37 6 30 0 1
กลุ่มข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดี ตำบลครบุรี ข้าว ข้าว นครราชสีมา ครบุรี ครบุรี 40 205.00 นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก 0933190712 เกษตรอำเภอครบุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 59 0 59 0 0
กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลโคกกระชาย ข้าว ข้าว นครราชสีมา ครบุรี โคกกระชาย 50 500.00 นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก 0933190712 เกษตรอำเภอครบุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 63 0 63 0 0
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวดอกมะลิ 105 ตำบลจระเข้หิน ข้าว ข้าว นครราชสีมา ครบุรี จระเข้หิน 100 1000.00 นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก 0933190712 เกษตรอำเภอครบุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 13 2 11 0 0
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลมาบตะโกเอน พืชไร่ มันสำปะหลัง นครราชสีมา ครบุรี มาบตะโกเอน 100 1420.00 นายวุฒินันท์ ศักด์กระโทก 0933190712 เกษตรอำเภอครบุรี วิสาหกิจชุมชน 0 0 0 0 0 129 78 50 0 1
แปลงใหญ่สหกรณ์โคนมครบุรี จำกัด ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ปศุสั