จังหวัด
อำเภอ
ชื่อแปลงใหญ่
เกษตรกร(ราย)
จำนวน
หน่วย
id
plang f name
plang l name
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ แปลงใหญ่โคเนื้อ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 51   ไม่ระบุ 71 นายพรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล
ชลบุรี พานทอง แปลงใหญ่ปลานิล จังหวัดชลบุรีปี2559 300 10985000.00 ตัว 136 นายบัญชา สุขแก้ว
สระบุรี มวกเหล็ก แปลงใหญ่น้ำนมโคตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 50 3527.00 ตัว 145 นางปฐมพร สุทธนากร
กำแพงเพชร ปางศิลาทอง แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 11 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 214 409.00 ไม่ระบุ 306 นายศรีสุเทพ ตั้งจิตต์ธรรม
ระยอง บ้านค่าย ไก่พื้นเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปี 2559 48 4744.00 ตัว 363 นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ
พัทลุง ศรีบรรพต แปลงใหญ่แพะทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบางแก้ว) จังหวัดพัทลุง 90 2351.00 ไม่ระบุ 383 นางนวรัตน์ พูลช่วย
กาญจนบุรี ไทรโยค แปลงใหญ่แพะ หมู่ 1 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 63 2837.00 ตัว 391 นายไสว อินทพงศ์
สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ แปลงใหญ่หอยแครง หมู่ 3,4 ต.นาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 30 142750000.00 ไม่ระบุ 392 ชรินทร์ ทองมา
สระบุรี แก่งคอย แปลงใหญ่การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 50 1987.00 ไม่ระบุ 405 นายอนัฐวิชัย ชาโพธิ์
ราชบุรี สวนผึ้ง แปลงใหญ่ทั่วไปแพะเนื้อ หมู่ 1,3,5,7,8,9,11,12,13,17 ตำบลท่าเคย หมู่ 1,2,3,4,5,7,8,9,12 ตำบลป่าหวาย หมู่ 4 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 82 2580.00 ตัว 415 นายยศกร จุมพล
อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ปลาแรด หมู่1-10 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 100 196000.00 ไม่ระบุ 416 นางสุจิตรา สรสิทธิ์
เลย เชียงคาน แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 9 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 75 420.00 ตัว 459 นายพงษ์ศักดิ์ สุสมบูรณ์
นครปฐม กำแพงแสน แปลงใหญ่กุ้งขาว หมู่ 1 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 59   ไม่ระบุ 462 นายสุทธิพงษ์ ฉลาดธัญกิจ
สมุทรปราการ บางบ่อ แปลงใหญ่ปลานิล กุ้งขาว ต.บางบ่อ, ต.เปร็ง, ต.บางพลีน้อย, ต.บ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 55 3932500.00 ตัว 524 นายสมบูรณ์ โพธิกะ
ชุมพร ท่าแซะ แปลงใหญ่แพะ จังหวัดชุมพร 102 2934.00 ตัว 541 นายสมศักดิ์ นวลสม
พิษณุโลก ชาติตระการ แปลงใหญ่กระบือ ตำบลสวนเมี่ยง ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 32 254.00 ตัว 553 นายอภิรักษ์ อินทร์สัตยพงศ์
อุทัยธานี ลานสัก โคเนื้อ ม.4 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 30 272.00 ตัว 555 นายชัยยุทธ กองเขต
จันทบุรี สอยดาว แปลงใหญ่หญ้าเนเปียร์ หมุ่ 5 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 43 525.00 ไม่ระบุ 576 เสนาะ จูทัย
พิษณุโลก พรหมพิราม แปลงใหญ่กระบือ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 71 517.00 ตัว 580 นายชาตรี เจริญพร
ภูเก็ต ถลาง แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง หมู่ 2 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 30 1149.00 ตัว 581 นายประยูร จั่นแพชร
ตรัง ปะเหลียน แปลงใหญ่กุ้งขาว หมูู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปี 2559 73   ไม่ระบุ 586 นายเจริญ หยงสตาร์
พิษณุโลก พรหมพิราม แปลงใหญ่ไก่ดำบ้านเซิงหวาย ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 56 36100.00 ตัว 588 นายชาตรี เจริญพร
พิษณุโลก นครไทย แปลงใหญ่กระบือ ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 30 99.00 ตัว 592 นายชูวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด
ขอนแก่น ชุมแพ แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 60 795.00 ไม่ระบุ 594 นางประนอม วอร์เบอร์ตัน
กาญจนบุรี เลาขวัญ แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 9 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 52 1481.00 ตัว 606 นายเสถียร จำนงกุล
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แปลงใหญ่แพะ ตำบลหนองหญ้า,บ้านเก่า,เกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 35 1106.00 ตัว 607 นายฉัตรชัย สรรพกิจ
สกลนคร เมืองสกลนคร แปลงใหญ่โคเนื้อ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง 321 1401.00 ไม่ระบุ 611 นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา
สุรินทร์ ปราสาท แปลงใหญ่กระบือ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านตาเบา หมู่ที่ 5 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 160 923.00 ไม่ระบุ 625 นายสำเร็จ พูนสิรินาวิน
บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ(กิจกรรมโคเนื้อ-โคขุน) 32 434.00 ตัว 637 นายพีระวัฒน์ จันทสิทธิ์
ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา แปลงใหญ่ปลากะพง หมู่ 14 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 53   ไม่ระบุ 681 นายรุ่งโรจน์ ภมรมนตรี
ลำพูน ลี้ แปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51 5129.00 ตัว 702 นายบุญคิม หลิมศิวิไล
จันทบุรี ขลุง แปลงใหญ่กุ้งขาว หมู่ 7 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 47 2162.00 ไม่ระบุ 746 ณรงค์ มัชชุนากร
จันทบุรี ท่าใหม่ แปลงใหญ่กุ้งขาว หมู่ 3 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 211 370.70 ไม่ระบุ 747 นายดำรง เสนาะสรรพ์
ขอนแก่น บ้านไผ่ แปลงใหญ่ทั่วไป(ปลานิล) หมู่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 30 2.00 ไม่ระบุ 763 ร.ต.สมพงษ์ ไชยสงค์
ชัยภูมิ บ้านเขว้า แปลงใหญ่กระบือ หมุ่ 3 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 59 480.00 ตัว 789 ทวี จันทสังข์
พะเยา เมืองพะเยา แปลงใหญ่ปลานิล ทุกหมู่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 153 1144018.00 ไม่ระบุ 792 นายกันตภณ โรจนอุดมพร
ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ โคเนื้อ ม.8 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 46 220.00 ไม่ระบุ 807 นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม
ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหมู่ 4 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 56 654.00 ตัว 817 นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือหมู่ 5 ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 67 315.00 ตัว 818 นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์
สมุทรปราการ บางเสาธง แปลงใหญ่ปลานิล กุ้งขาว หมู่ 12 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 75 0.00 ไม่ระบุ 872 นายสมพงษ์ กลึงค์พล
นครศรีธรรมราช สิชล แปลงใหญ่แพะเนื้อ ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 53   ไม่ระบุ 874 นางจารึก เพ็ชรด้วง
นครศรีธรรมราช สิชล แปลงใหญ่โคเนื้อ ตำทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 225   ไม่ระบุ 875 นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย
สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ แปลงใหญ่กุ้งทะเล (สหกรณ์เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด) ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 53 200000.00 ไม่ระบุ 893 นายยอดรักษ์ ปลอดอ่อน
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ แปลงใหญ่โคนม ม.15 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 41 1773.00 ตัว 894 นายไชยวัฒน์ วงศ์วรรณ
ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด แปลงใหญ่กุ้งขาว ม.5 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 50   ไม่ระบุ 926 นางสาวอัจกลับ นนทโส
ตราด เมืองตราด สหกรณ์กุ้งตราดยั่งยืน จำกัด 24 4000000.00 ไม่ระบุ 980 นายชัชวาล วุฒิเมธี
ตราด เมืองตราด สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด 18   ไม่ระบุ 981 นายชัชวาล วุฒิเมธี
ตรัง ปะเหลียน แปลงใหญ่แพะลำปลอก หมู่ 6 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปี 2560 31 965.00 ไม่ระบุ 1006 นางกันยา จงจิตร์
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ แปลงใหญ่ปลานิลห้วยสะแก 50 943600.00 ตัว 1027 นางสุชีลา อุบลสอาด
สตูล ท่าแพ แปลงใหญ่แพะ หมู่ 8 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 50 2150.00 ตัว 1031 นายวิชัย อาแวบือซา
เชียงราย พาน สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จังหวัดเชียงราย 70 1342625.00 ไม่ระบุ 1033 นายอมร พุทธสัมมา
เชียงราย พาน สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย จำกัด จังหวัดเชียงราย 91 44360.00 ไม่ระบุ 1034 นายอนันต์ เจษฎาพันธุ์
เชียงราย พาน รอแยกแปลง จังหวัดเชียงราย 208   ไม่ระบุ 1036 นายวิทยา มะสะ
ยะลา บันนังสตา กลุ่มเลี้ยงแพะแปลงใหญ่บันนังสตา 41 1338.00 ตัว 1040 นายมะสุกรี มะแตหะ
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี แปลงใหญ่ปลานิลในกระชัง 230 4177900.00 ตัว 1053 นายจารึก นาชัยเพิ่ม
นครนายก เมืองนครนายก แปลงใหญ่(ปลานิล) 55 52000.00 ไม่ระบุ 1079 นายอนันต์ แก้วเขียว
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว แปลงใหญ่ปลาตะเพียน +ปลานิล หมู่ 3 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 51   ไม่ระบุ 1146 นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา
ลำปาง แจ้ห่ม แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง หมู่6 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 60 9371.00 ตัว 1259 นายวิจิตร จิตอารี
เชียงราย พาน แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง จังหวัดเชียงราย 60 29850.00 ตัว 1267 นายนพพร มหากันธา
มหาสารคาม โกสุมพิสัย เกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง จังหวัด มหาสารคาม 502   ไม่ระบุ 1284 สุรพงษ์ ศิริเวช
สระแก้ว เมืองสระแก้ว แปลงใหญ่ปลานิล ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 30 82000.00 ไม่ระบุ 1420 นายธัญสิทธิ์ สินณรงค์เลิศ
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ แปลงใหญ่โคนม หมู่ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1   ตัว 1472 นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์
ลำปาง ห้างฉัตร แปลงใหญ่โคนม หมู่4 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 39 1980.00 ตัว 1478 นายถาวร ไชยวังราษฎร์
นราธิวาส ยี่งอ กลุ่มเลี้ยงแพะแปลงใหญ่ อำเภอยี่งอ 45 318.00 ตัว 1526 นายมะรอพา ปิยะปิ
อำนาจเจริญ หัวตะพาน แปลงใหญ่กระบือ หมู่ 7 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 248 738.00 ไม่ระบุ 1559 นายสุพงษ์ ทาหอม
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา แปลงใหญ่แพะ หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 35 1018.00 ตัว 1565 นายสมพร สิ้นภัย
ร้อยเอ็ด อาจสามารถ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกุ้งก้ามกรามตำบลหน่อม จำกัด 72   ไม่ระบุ 1576 บรรจง ขันแข็ง
ปราจีนบุรี บ้านสร้าง แปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้งขาว (สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด) หมู่ที่ 6 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 3 1.00 ไม่ระบุ 1583 นายธีรวุฒิ มุสิกพันธ์
ปราจีนบุรี บ้านสร้าง แปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้งขาว (สหกรณ์การเกษตรบ้านสร้าง จำกัด) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 5   ไม่ระบุ 1585 นายธีรวุฒิ มุสิกพันธ์
นครราชสีมา พิมาย แปลงใหญ่สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 35.00 ตัว 1599 นางประทิน สีสา
สงขลา จะนะ แปลงใหญ่แพะนาหว้า ม.2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 48 1270.00 ตัว 1604 นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่ม
สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร แปลงใหญ่ ปลานิล กุ้งขาว ปลายี่สกเทศ 19   ไม่ระบุ 1621 นายอำนาจ หนูทอง
ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ แปลงใหญ่ปลานิล หมู่ 3 ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 50   ไม่ระบุ 1647 นางสาววาสนา สระทองล้อม
สุพรรณบุรี อู่ทอง แปลงใหญ่ทั่วไป (แพะ) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอู่ทอง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 32 761.00 ตัว 1682 นางสาวพัชนี ขนิษฐวงศ์
กาฬสินธุ์ คำม่วง กลุ่มเกษตรกรตามรอยพ่อ 30   ไม่ระบุ 1693 นายบุญตา คำยศ
อุดรธานี เพ็ญ แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อตำบลบ้านธาตุ 212 1067.00 ตัว 1701 นายธนกร ธาตุมี
นครปฐม กำแพงแสน แปลงใหญ่โคนมนครปฐม 1 หมู่ 10 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 29 949.00 ตัว 1853 นายสมคิด ศรีปทุม
นครปฐม กำแพงแสน แปลงใหญ่โคนมกำแพงแสน 1 หมู่ 6 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 31 924.00 ตัว 1855 ว่าที่ร.ต.หญิงกานดา ไชยบาล
สระบุรี แก่งคอย แปลงใหญ่กระบือ 30 770.00 ตัว 1899 นายพิเชษ นิยมไทย
พังงา ทับปุด แปลงใหญ่แพะ/โคเนื้อ หมู่ 1,3 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 67 1052.00 ตัว 2182 นายมิตรภาพ ไชยรัตน์
ระนอง กระบุรี แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ที่ 8 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 40 429.00 ไม่ระบุ 2190 นายประกอบ จันทร์ทองโชติ
พิษณุโลก บางกระทุ่ม แปลงใหญ่ปลานิล อำเภอบางกระทุ่ม เมือง วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 50 59000.00 ตัว 2235 นายอิสระ สุวิทยาภรณ์
ลพบุรี พัฒนานิคม แปลงใหญ่โคนม ม.2 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 50 2179.00 ตัว 2306 นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์
ภูเก็ต ถลาง แปลงใหญ่แพะภูเก็ต หมู่ 9 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 23 867.00 ตัว 2341 ชาญณรงค์ ตันติชำนาญกุล
กระบี่ คลองท่อม แปลงใหญ่แพะเครือข่ายอำเภอคลองท่อม 101 2647.00 ตัว 2356 นายศรีสุวรรณ ค้าของ
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ปลานิลในกระชัง 155   ไม่ระบุ 2358 นายจารึก นาชัยเพิ่ม
พิษณุโลก พรหมพิราม แปลงใหญ่โคเนื้อ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคกระบือตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 30 283.00 ตัว 2380 นายชาตรี เจริญพร
เพชรบุรี แก่งกระจาน แปลงใหญ่หญ้าเนเปียร์ (บ้านน้ำทรัพย์) หมู่ 9 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 36   ไม่ระบุ 2386 นางผ่องศรี เปี่ยมทอง
เพชรบุรี แก่งกระจาน แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 4 ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 19   ไม่ระบุ 2397 นายบรรเทิง นวมภักดี
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี แปลงใหญ่โคขุน หมู่ 5 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 28   ไม่ระบุ 2399 นายทาบ พึ่งโพธิ์ทอง
ลพบุรี พัฒนานิคม แปลงใหญ่โคนม ม.9 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 45 1651.00 ตัว 2401 นายวินัย นาเอก
พัทลุง ปากพะยูน แปลงใหญ่กุ้งขาว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 53 147.00 ไม่ระบุ 2407 นายปรีชา บริเพ็ชร
อุทัยธานี หนองฉาง กระบือ ม.1 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 37 427.00 ไม่ระบุ 2423 นายชัยณรงค์ เสนชัย
อุทัยธานี ทัพทัน กระบือ ม.1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 30 214.00 ตัว 2424 นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์
อุทัยธานี หนองขาหย่าง กระบือ ม.1 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 33 393.00 ตัว 2426 นายสมชาย มาสา
เชียงราย เทิง สหกรณ์โคนมต้า-สันทรายงาม ต.สันทรายงาม อ.เทิง จังหวัดเชียงราย 39 1252.00 ตัว 2434 นายพิทักษ์พงศ์ มะโนดี
นครศรีธรรมราช ปากพนัง แปลงใหญ่ปลานิล อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 37 36.00 ไม่ระบุ 2447 นายอาคม ชุ่มธิ
น่าน เชียงกลาง แปลงใหญ่โคเนื้อตำบลเปืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน 155 454.00 ไม่ระบุ 2474 นายวรเทพ ราชภัณฑ์
สกลนคร เมืองสกลนคร แปลงใหญ่โคเนื้อตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง 50 402.00 ตัว 2532 นายยุทธชัย แพงปักษา
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น แปลงใหญ่ทั่วไป(โคนม) สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด หมู่ 8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 183 8666.00 ตัว 2536 นางสุมาณี พันธ์หงษ์
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร