กลุ่มสินค้า
จำนวนแปลงใหญ่
นาเกลือ 3
หม่อนไหม 33
ไม้ดอกไม้ประดับ 42
แมลงเศรษฐกิจ 47
ประมง 123
ผัก/สมุนไพร 188
ปศุสัตว์ 325
ไม้ยินต้น 493
ผลไม้ 525
พืชไร่ 649
ข้าว 2,918
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร