กลุ่มสินค้า
สินค้า
จำนวนเกษตรกร(ราย)
(Null) (Null) (COUNT=22) SUM=13
COUNT=22   SUM=13
ข้าว ข้าว (COUNT=2,106) SUM=154931
COUNT=2,106   SUM=154931
นาเกลือ นาเกลือ (COUNT=3) SUM=98
COUNT=3   SUM=98
ประมง กบ (COUNT=1) SUM=30
  กุ้งก้ามกราม (COUNT=4) SUM=162
  กุ้งขาว (COUNT=18) SUM=654
  ปลากะพงขาว (COUNT=3) SUM=97
  ปลาช่อน (COUNT=2) SUM=96
  ปลาดุก (COUNT=3) SUM=84
  ปลาตะเพียน (COUNT=3) SUM=209
  ปลานิล (COUNT=17) SUM=704
  ปลาน้ำจืด (COUNT=23) SUM=2123
  ปลาสลิด (COUNT=1) SUM=30
  ปลาสวยงาม (COUNT=1) SUM=0
  ปลาสวาย (COUNT=1) SUM=0
  ปลาหมอ (COUNT=2) SUM=77
  ลูกอ๊อด (COUNT=1) SUM=32
  หอยแครง (COUNT=1) SUM=30
COUNT=81   SUM=4328
ปศุสัตว์ กระบือ (COUNT=31) SUM=1430
  หญ้าเนเปียร์ (COUNT=5) SUM=58
  เป็ดไข่(เป็ดปากน้ำ) (COUNT=3) SUM=90
  แพะ (COUNT=33) SUM=1233
  โคนม (COUNT=65) SUM=3486
  โคเนื้อ (COUNT=131) SUM=6471
  ไก่ดำ (COUNT=1) SUM=56
  ไก่พื้นเมือง (COUNT=17) SUM=504
COUNT=286   SUM=13328
ผลไม้ กล้วยน้ำว้า (COUNT=10) SUM=405
  กล้วยหอม (COUNT=31) SUM=780
  กล้วยหิน (COUNT=1) SUM=33
  กล้วยไข่ (COUNT=5) SUM=237
  ขนุน (COUNT=5) SUM=164
  จำปาด่ะ (COUNT=1) SUM=40
  ทุเรียน (COUNT=72) SUM=3271
  น้อยหน่า (COUNT=1) SUM=25
  ฝรั่ง (COUNT=6) SUM=152
  พุทรา (COUNT=1) SUM=0
  มะขามเทศ (COUNT=1) SUM=59
  มะนาว (COUNT=7) SUM=335
  มะพร้าวน้ำหอม (COUNT=8) SUM=188
  มะม่วง (COUNT=54) SUM=1789
  มะยงชิด (COUNT=2) SUM=105
  มังคุด (COUNT=50) SUM=2871
  ลองกอง (COUNT=21) SUM=1383
  ละมุด (COUNT=1) SUM=34
  ลำไย (COUNT=69) SUM=4709
  ลิ้นจี่ (COUNT=6) SUM=278
  สตอเบอร์รี่ (COUNT=1) SUM=50
  สละ (COUNT=2) SUM=88
  ส้มเกลี้ยง (COUNT=1) SUM=140
  ส้มเขียวหวาน (COUNT=4) SUM=236
  ส้มโชกุน (COUNT=1) SUM=1
  ส้มโอ (COUNT=16) SUM=923
  อาโวคาโด (COUNT=1) SUM=30
  เงาะโรงเรียน (COUNT=6) SUM=296
COUNT=384   SUM=18622
ผัก/สมุนไพร กระเจี๊ยบเขียว (COUNT=1) SUM=48
  ข้าวโพดฝักอ่อน (COUNT=2) SUM=72
  ผัก/สมุนไพร (COUNT=91) SUM=4384
  ผักชีฝรั่ง (COUNT=1) SUM=43
  พริก (COUNT=15) SUM=912
  มะเขือเทศ (COUNT=1) SUM=150
  หอมแดง (COUNT=9) SUM=938
  เผือก (COUNT=1) SUM=87
  เห็ดฟาง (COUNT=1) SUM=27
  แตงโมอินทรีย์ (COUNT=2) SUM=303
COUNT=124   SUM=6964
พืชอาหารสัตว์ ข้าวโพดฝักสด (COUNT=2) SUM=110
COUNT=2   SUM=110
พืชไร่ กระเทียม (COUNT=7) SUM=301
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (COUNT=104) SUM=6159
  ถั่วลิสง (COUNT=7) SUM=961
  ถั่วเหลือง (COUNT=9) SUM=404
  พืชอาหารสัตว์ (COUNT=2) SUM=75
  มันฝรั่ง (COUNT=7) SUM=1313
  มันสำปะหลัง (COUNT=220) SUM=13637
  ยาสูบ (COUNT=2) SUM=105
  สับปะรด (COUNT=20) SUM=926
  หญ้ารูซี่ (COUNT=2) SUM=63
  หอมหัวใหญ่ (COUNT=2) SUM=112
  อ้อยโรงงาน (COUNT=127) SUM=7170
COUNT=509   SUM=31226
หม่อนไหม หม่อนไหม (COUNT=30) SUM=1754
COUNT=30   SUM=1754
แมลงเศรษฐกิจ จิ้งหรีด (COUNT=7) SUM=204
  ชันโรง (COUNT=5) SUM=186
  ผึ้งพันธุ์ (COUNT=8) SUM=218
  ผึ้งโพรง (COUNT=13) SUM=479
COUNT=33   SUM=1087
ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ (COUNT=11) SUM=251
  เบญจมาศ (COUNT=1) SUM=33
  ไม้ดอกไม้ประดับ (COUNT=22) SUM=668
COUNT=34   SUM=952
ไม้ยินต้น กาแฟ (COUNT=33) SUM=1047
  ชา (COUNT=4) SUM=121
  ผักเหมียง (COUNT=2) SUM=65
  มะขามหวาน (COUNT=8) SUM=366
  มะพร้าว (COUNT=29) SUM=1481
  มะพร้าวแก่ (COUNT=13) SUM=348
  มะม่วงหิมพานต์ (COUNT=2) SUM=146
  หวาย (COUNT=6) SUM=183
  ไผ่ (COUNT=20) SUM=621
COUNT=117   SUM=4378
ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมัน (COUNT=165) SUM=8398
  ยางพารา (COUNT=108) SUM=5240
COUNT=273   SUM=13638
Grand Summary (COUNT=4,004)
  SUM=251429
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร